Som medlem i et godkjent studieforbund kan man få tilskudd til kursvirksomhet.
For å få et slikt tilskudd, må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven med forskrifter.

Følgende forutsetninger skal oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

  • Kurset skal bestå av minst fire kurstimer.
  • Kurset skal ha minst fire deltakere. Studieforbundet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
  • Kurset skal ha kursleder.
  • Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet eller medlemsorganisasjon før kursstart.
  • Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset.
  • Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

Samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger, og alle deltakere og kursleder skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og i fysiske samlinger. Studieplanen skal vise hvilken undervisningsform som benyttes.

Ofte stilte spørsmål:

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksneopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner.

Studieforbundet Livslang læring er ett av 14 godkjente studieforbund. Studieforbundet Livslang læring har 21 medlemsorganisasjoner. .

Voksnes læring i studieforbundene bygger på like muligheter til læring for alle, og på demokratiske læringsformer i et livslangt læringsperspektiv Studieforbund er en beskyttet tittel, og bare studieforbund som er godkjent etter Lov om voksenopplæring har rett til å bruke betegnelsen studieforbund om sin virksomhet.
For å søke om medlemskap i Studieforbundet Livslang læring må din organisasjon:

- ha et formål som ikke strider mot Studieforbundet Livslang læring formålsparagraf
- være demokratisk oppbygd
- være ideell (non-profit)
For å få opplæringstilskudd må kurset oppfylla kravene i Voksenopplæringsloven med forskrifter.

Følgende forutsetninger skal oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:
a. Kurset skal bestå av minst fire kurstimer.
b. Kurset skal ha minst fire deltakere. Studieforbundet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
c. Kurset skal ha kursleder.
d. Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet eller medlemsorganisasjon før kursstart.
e. Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset.
f. Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

Deltakere og kursleder skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og i fysiske samlinger. Studieplanen skal vise hvilken undervisningsform som benyttes.
Tilskudd til voksenopplæring er delt inn i tre typer:

Grunntilskudd
Opplæringstilskudd
Tilretteleggingstilskudd

Opplæringstilskuddet er et rent timetilskudd og skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader slik at flest mulig kan delta.. Stortinget bevilger et beløp som fordeles på alle innrapporterte timer fra alle studieforbund.

Tilskuddet pr. time vil derfor kunne variere fra år til år.

I Livslang læring fordeles tilskuddet basert på innrapporterte timer de to siste år (etterskuddsvis).
Tilretteleggingstilskudd er et eget tilskudd man kan søke på dersom en eller flere deltakerne har en læringshindring som innebærer at det er behov for ekstra tilrettelegging for at de skal kunne delta på kurs. Tilretteleggingstilskuddet skal gå til å dekke merkostnader ved at kurset blir tilrettelagt. Disse merkostadnene må dokumenteres.

Tilrettlegggingstilskuddet kommer i tillegg til det vanlige opplæringstilskuddet.

Kontakt seniorrådgiver Ingebjørg Gram i Studieforbudet Livslang læring dersom du har spørsmål om tilretteleggingstilskudd.
Tenk først gjennom om tiltaket du vil sette i gang er et kurs eller en aktivitet.

Vi lærer noe av det meste vi driver med her i livet, og ikke minst av arbeidet i en frivillig organisasjon. Men det er viktig å skille mellom aktiviteter og kurs med rett til tilskudd etter Voksenopplæringsloven.

Turgrupper og språk-kafeer der deltakerne kan «droppe inn», konserter eller teaterframføringer er eksempler på viktige aktiviteter som ikke er kurs. Medlemsmøter og styremøter er heller ikke kurs.

Sjekkliste:

Skal det foregå målretta, organisert læring?
Er det satt opp et læringsmål?
Er det satt opp et innhold og arbeidsmetoder for å nå målet?
Vet kursdeltakerne at de er med på et kurs?

Finnes det allerede en studieplan, der mål for kurset, innhold og arbeidsmetoder er beskrevet?

For å finne godkjente studieplaner: Gå tilbake til hjemmesiden til din organisasjon.

Hvis organisasjonen ikke allerede har en studieplan som dekker det kurset dere ønsker å holde: Kontakt kurs/studieansvarlig og hør hvordan du skal gå fram for å få godkjent en ny studieplan.

NB: Studieplanen må være godkjent før kurset starter.


Les mer om studeiplaner under spørsmpålet "Hva menes med studeiplan?"
Studieplanen er ”omdreiningspunktet” i kursvirksomheten vår.

Den skal:

- være en "varedeklarasjon" for deltakere /potensielle deltaker
- være et utgangspunkt for læreren mht læringsmål og arbeidsformer (men ingen detaljert undervisningsplan) og for hva som skal stå på kursbeviset
- ivareta formelle krav (i forhold til forskriftene, Kompetanse Norge (tidligere VOX) og Kunnskapsdepartementet
- være en del av dokumentasjonen på hvordan vi oppfyller de seks overordende målene i voksenopplæringsloven

Organisasjonen din har allerede godkjente studieplaner. Du finner antaglig informasjon på din organisasjons hjemmeside.
Siste frist for å rapportere inn kurs til Livslang læring er er 15. januar året etter at det er avsluttet.
Det kan hende din organisasjon trenger tid til kontroll og behandling av rapportene før de sendes inn.
Rapportering for ditt kurs kan derfor ha en tidligere frist.

Ta kontakt med studieansvarlig i din organisasjon for å få vite når du må ha rapportert dine kurs.
Ja - som medlem i et studieforbund har dere rett på gratis undervisningslokaler for kurs som har rett til voksenopplæringsmidler. (Legg merke til at det gjelder spesielle tidspunkt - se forskriftsteksten nedenfor).

Retten gjelder alle offentlige undervisningslokaler, også høyskoler og universitet,

Du finner mer utdypende iformasjon lenger ned på siden!