Formålsparagraf:

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud over hele landet.

Studieforbundet Livslang Læring skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Studieforbundet Livslang Læring er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning, og skal på demokratisk vis fremme likeverd i forhold til kjønn, etnisk bakgrunn og utdannelsesnivå.

 

Studieforbundet er demokratisk oppbygd, med årsmøtet som høyeste organ. Årsmøtet velger styret som leder organisasjonen mellom årsmøtene.

Livslang Læring har 22 medlemsorganisasjoner som representerer bredden i norsk voksenopplæring . 

Organisering og tilbud

Som offentlig godkjent studieforbund under Lov om voksenopplæring mottar vi noe statsstøtte til deler av virksomheten. Opplæringstilskuddet og tilretteleggingstilskuddet videreformidles uavkortet til medlemsorganisasjonene, etter samme prinsispper som de HK-dir. bruker.

Organisasjonskart

Vedtekter

Vedtekter for Studieforbundet Livslang Læring, organisasjonsnummer 971 436 891, gjeldende fra landsmøtet 2023

KAPITTEL 1 ORGANISASJON OG FORMÅL

§ 1-1   Organisasjon

Studieforbundet Livslang Læring består av landsdekkende medlemsorganisasjoner, regionutvalg og administrasjon.

Regionutvalgene ivaretar studieforbundets interesser  regionalt.

Medlemsorganisasjonene er enheter som driver egen studievirksomhet og som er medlemmer i Studieforbundet  Livslang Læring, jfr. kapittel 3.

Medlemsorganisasjonene er selvstendige juridiske og økonomiske enheter.

§ 1-2   Formål 

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har til formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud over hele landet.

Studieforbundet Livslang Læring skal fremme livslang læring  og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Studieforbundet Livslang Læring er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning, og skal på demokratisk  vis fremme likeverd i forhold til kjønn, etnisk bakgrunn og utdanningsnivå.

KAPITTEL 2 STUDIEFORBUNDET LIVSLANG LÆRINGS ORGANER

§ 2-1   Årsmøtet

Studieforbundet Livslang Lærings øverste myndighet er årsmøtet, jfr. kapittel 4.

§ 2-2   Valgkomité

Årsmøtet velger valgkomité, jfr. kapittel 4.

§ 2-3   Styret

Styret er øverste myndighet for Studieforbundet Livslang Læring mellom årsmøtene.

§ 2-4   Generalsekretær

Generalsekretæren er den øverste administrative leder av Studieforbundet Livslang Læring, jfr. kapittel 6.

KAPITTEL 3 MEDLEMSORGANISASJONENE

§3-1    Medlemskap

Studieforbundet Livslang Læring kan ta opp som medlemmer demokratisk oppbygde organisasjoner som  driver voksenopplæringsvirksomhet i samsvar med studieforbundets formålsparagraf.

Styret fatter vedtak om opptak av medlemsorganisasjoner.

§ 3-2   Utmelding

En medlemsorganisasjon som ønsker å melde seg ut, må  gjøre dette skriftlig. Dersom årsaken til utmeldingen gjelder overgang til annet studieforbund, må utmelding skje senest 1. juli året før medlemskapet     opphører

§ 3-3   Eksklusjon/suspensjon

En medlemsorganisasjon som ikke arbeider i samsvar med Studieforbundet Livslang Lærings formål, vedtekter, eller gyldig fattede vedtak, eller som på annen måte opptrer illojalt eller uetisk overfor Studieforbundet Livslang Læring,  kan ekskluderes.

Dersom styret finner at vilkårene for eksklusjon er til stede, kan det treffe vedtak om suspensjon. Endelig vedtak  om eksklusjon treffes av årsmøtet.

KAPITTEL 4 ÅRSMØTET

§ 4-1  Hovedoppgaver. Innkalling. Konstituering. Saker. Valg.

Studieforbundet Livslang Lærings øverste myndighet er   årsmøtet.

Årsmøtet har som hovedoppgave å evaluere virksomheten, og å trekke opp hovedlinjene for arbeidet i    kommende årsmøteperiode.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen    utgangen av juni.

Saker som ønskes behandlet må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet. Forslag til endring av vedtektene må sendes styret senest 12 uker før årsmøtet.

Saker til årsmøtet kan fremmes av medlemsorganisasjonene og styret.

Sakliste med sakspapirer sendes ut minst 2 uker før   årsmøtet.

Styret forbereder sakene for årsmøtet, med unntak av valg på nytt styre og revisor som forberedes av egen valgkomité. Styret innstiller på ny  valgkomité.

Årsmøtet velger ordstyrer som leder dets forhandlinger.  Når ikke annet er bestemt, jfr. §§ 11-1 og 12-1, er et forslag vedtatt når det har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer teller ikke med.

Etter at årsmøtet har konstituert seg, skal følgende saker  behandles på ordinært årsmøte:

Årsmelding

Revidert regnskap

Strategi

Andre saker

Valg av:

  • styrets leder
  • 5 andre styremedlemmer med 1 varamedlem
  • statsautorisert revisor
  • 3 medlemmer av valgkomiteen med 1 varamedlem

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Styrets leder, andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for inntil 2 år av gangen.

Som leder eller faste medlemmer i styret kan ikke velges noen som har roller eller bindinger som kan hindre en selvstendig og fri utøvelse av vervet som styreleder og medlem.

§ 4-2   Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 2/3 av medlemsorganisasjonene krever det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst én måneds   varsel og kan bare behandle de saker som er angitt i vedtak/krav om ekstraordinært møte i innkallingen.

Representanter til det ekstraordinære årssmøtet er de   som er valgt til det siste ordinære årsmøtet.

§ 4-3   Stemme- og talerett

Stemmerett på årsmøtet har:

  • én delegat fra hver medlemsorganisasjon som er medlem per 1. januar det året det er årssmøte
  • styrets medlemmer (i alle saker unntatt årsmelding og regnskap)

Delegatene for medlemsorganisasjonene skal ha varadelegater. For vararepresentanter for styremedlemmene gjelder det som er bestemt i § 4-1.

Generalsekretæren møter med talerett. Revisor og valgkomiteens leder er observatører med talerett.

Styret kan invitere andre observatører.

KAPITTEL 5 STYRET

§ 5-1

Styret er Studieforbundet Livslang Lærings øverste myndighet mellom årsmøtene.

Styret er ansvarlig for at studieforbunds- virksomheten er i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Styret velger selv nestleder. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme utslagsgivende.

Generalsekretæren møter i styret med tale- og forslagsrett.

KAPITTEL 6 GENERALSEKRETÆR

§ 6-1

Generalsekretæren er den øverste administrative leder av Studieforbundet Livslang Læring.

Generalsekretæren ansettes av styret. Generalsekretæren skal forberede sakene for styret og iverksette årsmøtets og styrets vedtak.

Generalsekretæren skal lede Studieforbundet Livslang Læring i samsvar med vedtekter, forskrifter, etiske retningslinjer og instruks fastsatt av styret

KAPITTEL 7 REGIONUTVALG

§ 7-1

Regionutvalgene utnevnes av styret for to år etter innspill fra medlemsorganisasjonene.

Alle medlemsorganisasjonene kan være med i regionutvalg.

Regionutvalget velger representant til Voksenopplæringsforbundets Fylkesutvalg

KAPITTEL 8 RETTEN TIL BRUK AV STUDIEFORBUNDETS NAVN OG LOGO

§ 8-1

Studieforbundets medlemsorganisasjoner må bruke navn og logo i tråd med de retningslinjene som til enhver tid gjelder.

KAPITTEL 9 FORSKRIFTER OG ETISKE RETNINGSLINJER

§ 9-1

Styret fastsetter gjennom forskrift utfyllende retningslinjer.

§ 9-2

Styret fastsetter etiske retningslinjer.

KAPITTEL 10 TAUSHETSPLIKT

§ 10-1

Alle tillitsvalgte og ansatte i Studieforbundet Livslang Læring har taushetsplikt i samsvar med etiske retningslinjer fastsatt av styret.

KAPITTEL 11 OPPLØSNING

§ 11-1

Oppløsning av Studieforbundet Livslang Læring kan vedtas med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte. Vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall av et ekstraordinært årsmøte som innkalles tidligst ett år etter det ordinære årssmøtet.

Det ekstraordinære årsmøtet hvor gyldig oppløsningsvedtak treffes, avgjør hvordan midlene skal anvendes.

Midlene skal anvendes i tråd med studieforbundets formål. Det kan ikke tas ut utbytte.

KAPITTEL 12 VEDTEKTSENDRINGER

§ 12-1

Disse vedtektene kan endres ved årsmøtevedtak med 2/3 flertall.