Formålsparagraf

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har til formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud.

Studieforbundet Livslang Læring skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og
ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Studieforbundet Livslang Læring er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.

 

Studieforbundet er demokratisk oppbygd, med landsmøtet som høyeste organ. Landsmøtet velger landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene,

Livslang Læring har 21 medlemsorganisasjoner som representerer bredden i norsk voksenopplæring . 

Organisering og tilbud

Som offentlig godkjent studieforbund under Lov om voksenopplæring mottar vi noe statsstøtte til deler av virksomheten. Opplæringstilskuddet og tilretteleggingstilskuddet videreformidles uavkortet til medlemsorganisasjonene, etter samme prinsispper som de Kompetanse Norge bruker.

Organisasjonskart

Vedtekter

Vedtekter for Studieforbundet Livslang Læring, organisasjonsnummer 971 436 891, gjeldende fra landsmøtet 2021

KAPITTEL 1 ORGANISASJON OG FORMÅL

§ 1-1   Organisasjon

Studieforbundet Livslang Læring er en landssammenslutning som består av av medlemsorganisasjonene, regionutvalg og administrasjon

Regionutvalgene  ivaretar studieforbundets interesser regionalt.

Medlemsorganisasjonene er enheter som driver egen studievirksomhet og som er medlemmer i Studieforbundet Livslang Læring, jfr. kapittel 3.

Medlemsorganisasjonene er selvstendige juridiske og økonomiske enheter. 

§ 1-2   Formål 

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har til formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud over hele landet.

Studieforbundet Livslang Læring skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

KAPITTEL 2 STUDIEFORBUNDET LIVSLANG LÆRINGS ORGANER

§ 2-1   Landsmøtet

Studieforbundet Livslang Lærings øverste myndighet er landsmøtet, jfr. kapittel 4.

§ 2-2   Valgkomité

Landsmøtet velger valgkomité, jfr. kapittel 4.

§ 2-3   Landsstyret

Landsstyret er øverste myndighet for all virksomhet som utøves i Studieforbundet Livslang Læring knyttet til Livslang Lærings studieforbundsvirksomhet.

Studieforbundet Livslang Læring er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning, og skal på demokratisk vis fremme likeverd i forhold til kjønn, etnisk bakgrunn og utdanningsnivå.

§ 2-4   Generalsekretær

Generalsekretæren er den øverste administrative leder av Studieforbundet Livslang Læring og leder administrasjonen jfr. kapittel 6.

KAPITTEL 3 MEDLEMSORGANISASJONENE

§3-1    Medlemskap

Studieforbundet Livslang Læring kan ta opp som medlemmer demokratisk oppbygde organisasjoner som driver voksenopplæringsvirksomhet i samsvar med studieforbundets formålsparagraf og lovverk som gjelder voksenopplæringsvirksomhet.

Landsstyret fatter vedtak om opptak av medlemsorganisasjoner.

§ 3-2   Opphør av medlemskap

En medlemsorganisasjon som ikke har rapportert studieaktivitet tre år på rad, eller på annen måte vist aktivitet i Studieforbundet Livslang Læring, mister automatisk medlemskapet.

§ 3-3   Utmelding

En medlemsorganisasjon som ønsker å melde seg ut, må gjøre dette skriftlig, senest 1. juli året før medlemskapet opphører.

§ 3-4   Eksklusjon/suspensjon

En medlemsorganisasjon som ikke arbeider i samsvar med Studieforbundet Livslang Lærings formål, vedtekter, eller gyldig fattede vedtak, eller som på annen måte opptrer illojalt eller uetisk overfor Studieforbundet Livslang Læring, kan ekskluderes.

Dersom landsstyret finner at vilkårene for eksklusjon er til stede, kan det treffe vedtak om suspensjon. Endelig vedtak om eksklusjon treffes av landsmøtet.

KAPITTEL 4 LANDSMØTET

§ 4-1  Hovedoppgaver. Innkalling. Konstituering. Saker. Valg.

Studieforbundet Livslang Lærings øverste myndighet er landsmøtet.

Landsmøtet har som hovedoppgave å evaluere virksomheten, og å trekke opp hovedlinjene for arbeidet i kommende landsmøteperiode.          

Ordinært landsmøte skal holdes hvert annet år innen utgangen av juni.

Saker som ønskes behandlet må være innkommet til landsstyret senest 8 uker før landsmøtet. Forslag til endring av vedtektene må sendes landsstyret senest 12 uker før landsmøtet

Saker til landsmøtet kan fremmes av medlemsorganisasjonene og landsstyret.

Sakliste med sakspapirer sendes ut minst 2 uker før landsmøtet.

Landsstyret forbereder sakene for landsmøtet, med unntak av valg på nytt landsstyre og revisor som forberedes av egen valgkomité. Landsstyret innstiller på ny valgkomité.

Landsmøtet velger ordstyrer som leder dets forhandlinger. Når ikke annet er bestemt, jfr. §§ 11-1 og 12-1, er et forslag vedtatt når det har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer teller ikke med.

Etter at landsmøtet har konstituert seg, skal følgende saker behandles på ordinært landsmøte:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Plandokumenter/rammebudsjett for landsmøteperioden.
 • Andre saker
 • Valg av:
  • Landsstyrets leder
  • 5 andre styremedlemmer med 3 varamedlemmer
  • statsautorisert revisor
  • 3 medlemmer av valgkomiteen med 2 varamedlemmer

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Landsstyrets leder, andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. 

Som leder eller faste medlemmer i landsstyret kan ikke velges noen som har roller eller bindinger som kan hindre en selvstendig og fri utøvelse av vervet som styreleder og medlem.

Gjenvalg kan skje for inntil 8 år sammenhengende funksjonstid. Verv som vararepresentant medregnes ikke i beregningen av maksimal funksjonstid. Funksjonstid som leder beregnes ikke i funksjonstid som styremedlem

§ 4-2   Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller minst 2/3 av medlemsorganisasjonene krever det. 

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst én måneds varsel og kan bare behandle de saker som er angitt i vedtak/krav om ekstraordinært møte i innkallingen.

Representanter til det ekstraordinære landsmøtet er de som er valgt til det siste ordinære landsmøtet.

§ 4-3   Stemme- og talerett

Stemmerett på landsmøtet har:

 • én delegat fra hver medlemsorganisasjon som er medlem per 1. januar det året det er landsmøte
 • landsstyrets medlemmer (i alle saker unntatt årsmelding og regnskap)

Delegatene for medlemsorganisasjonene skal ha varadelegater. For vararepresentanter for lands-styremedlemmene gjelder det som er bestemt i § 4-1.

Generalsekretæren møter med talerett.  Revisor og valgkomiteens leder er observatører med talerett.

Landsstyret kan invitere andre observatører.

KAPITTEL 5 LANDSSTYRET

§ 5-1

Landsstyret er ansvarlig for at studieforbunds-virksomheten er i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Landsstyret velger selv nestleder.  Landsstyret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme utslagsgivende.

Generalsekretæren møter i landsstyret med tale- og forslagsrett.

KAPITTEL 6 GENERALSEKRETÆR

§ 6-1

Generalsekretæren er den øverste administrative leder av Studieforbundet Livslang Læring.

Generalsekretæren ansettes av landsstyret.

Generalsekretæren skal forberede sakene for landsstyret og iverksette landsmøtets og landsstyrets vedtak. Generalsekretæren skal lede Studieforbundet Livslang Læring i samsvar med vedtekter, forskrifter, etiske retningslinjer og instruks fastsatt av landsstyret

KAPITTEL 7 REGIONUTVALG

§ 7-1

Regionutvalgene utnevnes av landsstyret for to år etter innspill fra medlemsorganisasjonene.

Alle medlemsorganisasjonene kan være med i regionutvalg.

Regionutvalget møtes minimum to ganger i året.

Regionutvalget velger representant til Voksenopplæringsforbundets Fylkesutvalg

KAPITTEL 8 RETTEN TIL BRUK AV STUDIEFORBUNDETS NAVN OG LOGO

§ 8-1

Studieforbundets medlemsorganisasjoner må bruke navn og logo i tråd med de retningslinjene som til enhver tid gjelder.

KAPITTEL 9 FORSKRIFTER OG ETISKE RETNINGSLINJER

§ 9-1

Landsstyret fastsetter gjennom forskrift utfyllende retningslinjer.

§ 9-2

Landsstyret fastsetter etiske retningslinjer.

KAPITTEL 10 TAUSHETSPLIKT

§ 10-1

Alle tillitsvalgte og ansatte i Studieforbundet Livslang Læring har taushetsplikt i samsvar med etiske retningslinjer fastsatt av landsstyret.

KAPITTEL 11 OPPLØSNING

§ 11-1

Oppløsning av Studieforbundet Livslang Læring kan vedtas med 2/3 flertall av et ordinært landsmøte. Vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall av et ekstraordinært landsmøte som innkalles tidligst ett år etter det ordinære landsmøtet.                                                                                                     

Det ekstraordinære landsmøtet hvor gyldig oppløsningsvedtak treffes, avgjør hvordan midlene skal anvendes.

Midlene skal anvendes i tråd med studieforbundets formål.  Det kan ikke tas ut utbytte.

KAPITTEL 12 VEDTEKTSENDRINGER

§ 12-1

Disse vedtektene kan endres ved landsmøtevedtak med 2/3 flertall.