Formålsparagraf

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har til formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud.

Studieforbundet Livslang Læring skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og
ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Studieforbundet Livslang Læring er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.

 

Studieforbundet er demokratisk oppbygd, med landsmøtet som høyeste organ. Landsmøtet velger landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene,

Livslang Læring har 21 medlemsorganisasjoner som representerer bredden i norsk voksenopplæring . 

Organisering og tilbud

Som offentlig godkjent studieforbund under Lov om voksenopplæring mottar vi noe statsstøtte til deler av virksomheten. Opplæringstilskuddet og tilretteleggingstilskuddet videreformidles uavkortet til medlemsorganisasjonene, etter samme prinsispper som de Kompetanse Norge bruker.