Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Hvem er vi?

Sticky post

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell og demokratisk styrt organisasjon som har som overordnet formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom medlemsorganisasjonenes brede og lokalt tilpassede voksenopplæringstilbud.

• Vi forvalter og sikrer statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kursvirksomhet i henhold til voksenopplæringsloven.

• Vi fremmer likestilling i adgang til kompetanse, innsikt og ferdigheter, og likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdanningsbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning.

• Vi motvirker utenforskap og bidrar til kompetanse i arbeidslivet, integrering i samfunnslivet og utvikling for den enkelte.

• Vi er din nærmeste medspiller for livslang læring.

Studieforbundet Livslang Læring – kursaktivitet 2023

Studieforbundet Livslang Læring hadde 183 222 kurstimer og 70 272 kursdeltakere fordelt på 4 961 godkjente kurs i 2023. Dette er økning i kurstimer på 5 % sammenlignet med 2023, og en økning fra 13.7 til 14.2 deltagere per kurs. Økningen skyldes primært at medlemsorganisasjonene samlet sett har tatt igjen store deler av nedgangen under pandemien. De to største medlemsorganisasjonene, Norges Musikkorps Forbund og Folkeuniversitetet, står for 88 % av kurstimene, mot 89 % i 2022. Samlet har de øvrige medlemsorganisasjonene økt antall kurstimer med 19 % fra 2022 til 2023.

I 2023 fikk Studieforbundet Livslang Læring to nye medlemsorganisasjoner: Norsk forening for folkehelse og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Det bidrar til å gjøre Livslang Læring til et rikholdig Studieforbund. Et uttalt mål er å øke aktiviteten gjennom å være «fødselshjelp» for samarbeide på tvers mellom medlemsorganisasjonene, som et mangfoldig og samarbeidende Studieforbund.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er januar, februar og mars 2024. Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Oppdatert 31.01.2024

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Nå kan dere søke om strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023. Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

Søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordninger ligger Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – Lottstift

Rett til gratis bruk av undervisningslokaler

Voksenopplæringsforbundet minner om retten til gratis bruk av undervisningslokaler for frivillig voksenopplæring. Alle organisasjoner som holder kurs med tilskudd fra et studieforbund, kan bruke ledige offentlige undervisningslokaler til kursaktiviteten sin.

Retten til bruk av offentlige undervisningslokaler

Vi i Voksenopplæringsforbundet får ofte spørsmål som dreier seg om bruken av offentlige undervisningslokaler. Vi har derfor laget et informasjonsskriv som dere kan benytte overfor skoler, dersom dere får problemer med å få tilgang til lokaler. Vi legger også ved skrivet fra Kunnskapsdepartementet som dere sender sammen med skrivet vårt.

Se vofo.no

To fylker holder på med prøveprosjekter når det gjelder regler for utlån av lokaler, Viken og Vestland. Når disse prosjektene er i havn, vil vi Vofo komme tilbake med mer informasjon. Har dere spørsmål til oss, kontakt politisk seniorrådgiver Torgeir Toppe på telefon 959 32 693.

Med vennlig hilsen

Vofo / Voksenopplæringsforbundet

Torgeir Toppe
politisk seniorrådgiver
Tlf.: 959 32 693

Statsbudsjettet 2024

I statsbudsjettet for 2024 foreslås det samlet 73.3 millioner til Kompetanseforbundet og de fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet. Dette er en marginal økning på 0.8 % i forhold til 2023, hvilket i realiteten innebærer en reell nedgang.

Nominasjon til Voksenopplæringsprisen – Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)

Kjenner du noen som har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre? Vi deler ut Voksenopplæringsprisen til enkeltpersoner, foreninger, bedrifter eller institusjoner som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

NÅ ÅPNER NOMINASJONPROSESSEN TIL ÅRETS PRIS!

Gå inn på Nominasjon til Voksenopplæringsprisen – Voksenopplæringsforbundet (vofo.no) for å finne skjema og nominere gode kandidater!

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Nåværende søknadsrunde gjelder for januar, februar og mars. Neste søknadsrunde åpner 9. august. Søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordninger vil da ligge på lottstift.no.

Det kan da søkes om strømstøtte for april, mai og juni.

Søknadsfristen er 6.september kl. 13.00.

Norsk forening for folkehelse – nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring

Vi ønsker Folkehelseforeningen velkommen som nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring!

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse.

Foreningen arbeider for å:

  • sikre helsefremmende omgivelser, gode levekår og trivsel for alle grupper i samfunnet, herunder utjevne sosiale helseforskjeller
  • gi alle muligheten til å være aktive, gjøre noe sammen og oppleve mestring og mening i hverdagen
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

Endring i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet vedrørende §9 og krav til kursform

Kunnskapsdepartementet viser til høring om endring av forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 og krav til kursform.
Kunnskapsdepartementet har fastsett endringer i forskriften på bakgrunn av innspillene som kom inn i høringen.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse.
Studieplanen må vise hvilken undervisningsform som benyttes. Det innføres ikke krav til begrunnelse.

§ 9 andre ledd lyder:
Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.


Endringen trer i kraft 1. juli 2023.

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén