Studieforbundet Livslang Læring er en ideell og demokratisk styrt organisasjon som har som overordnet formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom medlemsorganisasjonenes brede og lokalt tilpassede voksenopplæringstilbud.

• Vi forvalter og sikrer statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kursvirksomhet i henhold til voksenopplæringsloven.

• Vi fremmer likestilling i adgang til kompetanse, innsikt og ferdigheter, og likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdanningsbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning.

• Vi motvirker utenforskap og bidrar til kompetanse i arbeidslivet, integrering i samfunnslivet og utvikling for den enkelte.

• Vi er din nærmeste medspiller for livslang læring.