Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Forfatter: espenh

Hvem er vi?

Sticky post

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell og demokratisk styrt organisasjon som har som overordnet formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom medlemsorganisasjonenes brede og lokalt tilpassede voksenopplæringstilbud.

• Vi forvalter og sikrer statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kursvirksomhet i henhold til voksenopplæringsloven.

• Vi fremmer likestilling i adgang til kompetanse, innsikt og ferdigheter, og likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdanningsbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning.

• Vi motvirker utenforskap og bidrar til kompetanse i arbeidslivet, integrering i samfunnslivet og utvikling for den enkelte.

• Vi er din nærmeste medspiller for livslang læring.

Studieforbund roses i statsbudsjettet

Famille- og kulturkomiteen og Utdanning- og forskningskomiteen understreker i sin innstilling til statsbudsjettet viktigheten av landets studieforbund

Det legges vekt på studieforbundenes bidrag til å gjøre kompetanse mer tilgjengelig for flere, og viktigheten av at voksne skal få god tilgang til fleksibel og brukertilpasset opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.

Komiteen ser at vår del av utdanningssektoren kan dekke et kompetanseområde som ikke er like enkelt tilgjengelig i mer tradisjonelle utdanningsløp, og at vi, fordi vi er til stede i hele landet, også kan være et viktig supplement til det offentlige utdanningssystemet.

Det påpekes at fagforbund og profesjonsorganisasjoner som er organisert i studieforbundene under Kunnskapsdepartementet har en spisskompetanse som gjør dem til viktige bidragsytere når det gjelder å dekke arbeidslivets behov for stadig kompetansepåfyll.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, er videre opptatt av å styrke studieforbundenes rolle og opplæringstilbud og mener at dette blir en viktig forutsetning for å lykkes med en kompetansereform for livslang læring.

Les mer om innstillingen til statsbudsjettet for 2022

10.01.2022

Ny forskrift for studieforbundene.

Like før jul kom den nye forskriften for studieforbundene. Vi har prøvd å trekke ut hovedpunktene som gjelder for oss Her følger litt informasjon i forbindelse med forskriften.

Kurstimer:

Et kurs skal være på minst 4 timer og ha minst 4 deltakere. Ved særlige grunner kan kravet om minste deltakerantall fravikes. (Sykdom etc.). Studieforbundet skal da ha melding om dette (Siri eller Ingebjørg), og de kan gi unntak fra kravet om minimum 4 deltakere.

Kursarrangør:

Det skal tydeliggjøres at det er studieforbundet eller en medlemsorganisasjon som er kursarrangør.

Krav til dokumentasjon:

Kravet er forenklet. Vi trenger navn, kjønn, fødselsår og postnummer.

Krav til internkontroll:

Vi må kunne dokumentere at vi har et internkontrollsystem på plass.

Digitale timer:

Det er fortsatt unntak fra kravet om at vi må ha fysiske samlinger. Foreløpig gjelder unntaket fram til 1. juli i år, men det jobbes med et varig unntak fra kravet om fysiske samlinger. Det vil si at digitale kurs teller med på samme måte som ved fysiske samlinger.

Bruk av offentlige klasserom:

Den nye forskriften forsterker adgangen til å kunne benytte offentlige klasserom vederlagsfritt. Vofo lager et eget skriv som vi kan bruke ovenfor skoleeier dersom dette er nødvendig.

Aldersgrense:

Det er 14 års aldersgrense for deltakere også for oss som sorterer under Kunnskapsdepartementet.

TRT tilskudd:

Trenger du mer informasjon, ta kontakt!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén