Famille- og kulturkomiteen og Utdanning- og forskningskomiteen understreker i sin innstilling til statsbudsjettet viktigheten av landets studieforbund

Det legges vekt på studieforbundenes bidrag til å gjøre kompetanse mer tilgjengelig for flere, og viktigheten av at voksne skal få god tilgang til fleksibel og brukertilpasset opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.

Komiteen ser at vår del av utdanningssektoren kan dekke et kompetanseområde som ikke er like enkelt tilgjengelig i mer tradisjonelle utdanningsløp, og at vi, fordi vi er til stede i hele landet, også kan være et viktig supplement til det offentlige utdanningssystemet.

Det påpekes at fagforbund og profesjonsorganisasjoner som er organisert i studieforbundene under Kunnskapsdepartementet har en spisskompetanse som gjør dem til viktige bidragsytere når det gjelder å dekke arbeidslivets behov for stadig kompetansepåfyll.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, er videre opptatt av å styrke studieforbundenes rolle og opplæringstilbud og mener at dette blir en viktig forutsetning for å lykkes med en kompetansereform for livslang læring.

Les mer om innstillingen til statsbudsjettet for 2022

10.01.2022