Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Forfatter: Siri Bløtekjær

Avtale mellom Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO)

Et løft for arbeidslivsrelevant utdanning: Ny avtale øker tilgangen på etter- og videreutdanning i hele Norge

Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO) signerer i dag en samarbeidsavtale som vil løfte tilgangen på etter- og videreutdanning i Norge.

Avtalen blir startskuddet for et gjensidig samarbeid som vil løfte tilgangen på og mulighetene for livslang læring, og med mål om å styrke en desentralisert utdanning i Norge. NU og KFO er også enige om å jobbe for en styrking av nasjonale og regionale rammevilkår for etter- og videreutdanning og for utdanningssentrene/studiesentrene som helhet. Videre skal man samarbeide tettere opp mot det regionale nivået for å svare sterkere på arbeidslivets kompetansebehov.

  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vår visjon er å gi hele landets befolking en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Et samarbeid med Kompetanseforbundet vil gjøre at enda flere kompetansehevingstiltak blir tilgjengelige ute på de enkelte senterne. Dette samarbeidet vil styrke begge parter og ikke minst gi et bedre tilbud til Norges befolkning. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Vegard Herlyng styreleder i NU.
  • Dette følger opp Stortingets vedtak i Kompetansereformen og er med på å styrke målsettingene til Hurdal-plattformen om livslang læring. Kompetanseforbundet har som mål å styrke tilbudet og tilgangen til etter- og videreutdanning i hele Norge. Nå får vi en viktig strategisk samarbeidspartner og hvor vi gjensidig utfyller hverandres formål. Dette vil bidra til at vi når ut til flere voksne som kan fylle på underveis uavhengig av livssituasjon, sier Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet.

Fakta Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet er en ny satsing etter Stortingets vedtak om kompetansereformen «Livslang læring» og som en følge av delingen av studieforbundsordningen. Vi har vår godkjenning og ligger under ansvarsområdet til Kunnskapsdepartementet og har som mål å fylle rommet i utdanningssektoren tilknyttet spissede, korte og arbeidsrelevante etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Gjennom våre studieforbund har vi blant annet tilnærmet hele det organiserte arbeidslivet, noe som gjør at vi har en unik posisjon både for å ta pulsen på behov, men også for tilgang på spisskompetanse i utvikling av ulike utdanningstilbud. Kompetanseforbundet har blant annet et nasjonal Fagråd som gir innspill i dette arbeidet.

Vi leverer etter- og videreutdanning for voksne som har behov for kompetansepåfyll enten gjennom korte kurs, sertifiseringer, yrkesnorsk, utdanning som gir grunnlaget for studiekompetanse eller fagbrev, fagskoleutdanninger og andre relevante korte videreutdanninger på høyere nivå. Våre tilbud kjennetegnes ved å være fleksible og særligtilrettelagt for å nå ut til voksne med ulike kompetansebehov og livssituasjoner. Vi vil også være pådrivere for å utvikle tilbud i samarbeid med partene i arbeidslivet og være en tilrettelegger for løsninger med finansiering og gjennomføring som kan nå ut til hele yrkesgrupper, bransjer og være landsdekkende – slik at alle skal få mulighet til å «lære hele livet».

Fakta Norske Utdanningssentre

NU er en frittstående interesseorganisasjon for utdannings- og studiesentrene i Norge. Sammen med våre medlemmer er vi opptatt av å gi hele landets befolkning en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Vi sikrer at lokale kompetansebehov dekkes, og bidrar til både gode offentlig tjenester og vekst og utvikling i næringslivet over hele landet. I Norge har vi utdanningssentre fra Vadsø i nord til Lister i sør. De driftes på ulike måter, er ulikt organisert, har forskjellig eierskap, ulikt navn og profil, og har ulike porteføljer, men en fellesnevner er at de alle har vokst frem ut fra et lokalt behov, fungerer som lokale utviklingsaktører, og er bindeledd mellom akademia og regionene. Strukturendringene i utdanningssektoren og dokumenterte behov for kompetanseheving ute i regionene har ytterligere aktualisert utdanningssentrene sin rolle som lokal motor, megler og møteplass.

For ytterligere kommentarer kan følgende kontaktes:

Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet –

Mobil: 901 27 450

Vegard Herlyng, styreleder i Norske Utdanningssentre –

Mobil: 901 75 887

Gratis Søknadsskrivingskurs med Kristin Myrmel

VOFO arrangerer gratis søknadsskrivingskurs. Kurset holdes digitalt onsdag 6. april kl. 10:00-11:00 og torsdag 7. april kl. 19:00-20:00.

Kristin Myrmel deler alle «hemmelighetene» du må kjenne til, for å skrive de beste søknadene!

Les mer om kurset her, eller meld deg på direkte her

.

Ny søknadsrunde for tilskudds-ordning til frivillige lag og organisasjoner som følge av covid -19

Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen fram til og med juni 2022. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Det er nå åpnet for søknad i første søknadsperiode.

Søknadsfristen er 20. april 2022. Les mer her

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Ordningen har tre delmål:

  • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Fristen er allerede 16. Februar 2022

40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Lokallag/foreninger som er lokalisert i kommunene nedenfor og som har aktiviteter som faller innenfor et av delmålene kan søke om støtte.

Tilskudd til lokale aktivtitetArendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

Les mer om ordningen her

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén