Feltene skilles med semikolon (;), og ingen data i feltet må erstattes med semikolon.
Feltnr. Feltnavn: Merknader

 1. Studieforbundets nummer
  Kodet felt, 4 siffer, format 25XX
 2. Ev. medlemsorganisasjoner som holder kurset Studieforbundene nummererer sine egne medl.org. fra 1- 999. Disse listene legges inn i basen sentralt. Blankt felt dersom det er studieforbundet selv som arrangerer kurset.
 3. Kommunenr. der kurset blir holdt
  (Regionale/landsdekkende kurs bruker fylkesnr.) 4 siffer. Fylkesnummer angis med 2 nuller til slutt, eks. Hordaland = 1200
 4. Kurs-ID 7 siffer
 5. Emnekode
  Siffer 1-2 = hovedemne, siffer 3-4 = underemne Kodet felt, 4 siffer, etter felles emneinndelingsnøkkel
 6. Nivå
  1 = Grunn nivå
  2 = Videregående nivå
  3 = Høyere nivå
  9 = Uoppgitt nivå Kodet felt. Nivå 1 og 2 vurderes etter følgende kriterier:
  a. Gis tilbud om offentlig eksamen?
  b. Fins det paralleller i det offentlige skoleverket?
  c. Krav til forkunnskaper hos deltakerne
  d. Nivå på studielitteraturen
  e. Krav til lærer/ringleder
  På høyere nivå (3) oppgis
  kun virksomhet der
  studieplanen er godkjent av
  universitet eller høgskole.
  Alle kurs skal nivåvurderes.
  Kurs som ikke lar seg
  plassere i 1-3 skal oppgis
  med kode 9.
 7. Kurs med tilbud om eksamen eller annen avsluttende prøve
  10 = Offentlig eksamen
  11 = Grunnskole
  12 = Videregående opplæring
  13 = Fagskole
  14 = Universitet/høgskole
  20 = Annen godkjent eksamen eller sertifisering
  30 = Interne prøver
  40 = Tilbud om fagprøve etter § 3-5
  99 = Ingen eksamen eller avsluttende prøver Kodet felt.
  Kurs som ikke plasseres i kode 10 – 40 skal gis kode 99.

  Kursdeltakere, fordelt på alder og kjønn
  I følge Forskrift om studieforbund godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet § 13 og Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 11, skal innrapporterte kurs dokumenteres med deltakernes fødselsår. I rapporteringen til SSB skal fødselsår omgjøres til alder.
 8. Menn 14-19 år
 9. » 20-29 år
 10. » 30-39 år
 11. » 40-49 år
 12. » 50-59 år
 13. » 60 år –
 14. Kvinner 14-19 år
 15. » 20-29 år
 16. » 30-39 år
 17. » 40-49 år
 18. » 50-59 år
 19. » 60 år –
  Summen av felt 8-19 må være større enn 0
  Kursdeltakere finansiert med tilretteleggingstilskudd (§ 6)
 20. Antall menn etter § 6
 21. Antall kvinner etter § 6

  Kursets gjennomføring
 22. Kursets varighet, «FRA»
  Datofelt, format dd.mm.åå. Her kan eks. første møtedato ifølge opprops-/fremmøtelisten være grunnlaget.
 23. Kursets varighet, «TIL»
  Datofelt, format dd.mm.åå. Her kan eks. siste møtedato iflg. opprops-/
  fremmøtelisten være grunnlaget.
 24. Antall kurstimer totalt
  Rapporteres med to desimaler og komma som skilletegn,
  f.eks. 30,00 eller 30,25.
 25. Herav antall kurstimer med digitale samlinger
  Med virkning fra 1.7.2023 ble forskriften endret slik at kurs kan arrangeres som fysiske kurs, digitale kurs, eller en kombinasjon av disse. Registrering av kurstimer med digitale samlinger forutsetter
  at alle kursdeltakerne deltar digitalt. Rapporteres med to desimaler
  og komma som skilletegn, f.eks. 30,00 eller 30,25.
 26. Tidspunkt når kurset holdes
  1 = Dagtid
  2 = Kveldstid
  3 = Kombinert dag/kveld