Feltene skilles med semikolon (;), og ingen data i feltet må erstattes med semikolon.

1. Studieforbundets nummer
(Kodet felt, 4 siffer, format 25XX)

2. Ev. medlemsorganisasjoner som holder kurset
(Studieforbundene nummererer sine egne medl.org. fra 1- 999. Disse listene legges inn i basen sentralt. Blankt felt dersom det er studieforbundet selv som arrangerer kurset.)

3. Kommunenr. der kurset blir holdt
(Regionale/landsdekkende kurs bruker fylkesnr.) 4 siffer. Fylkesnr. angis med 2 nuller til slutt, eks. Hordaland = 1200

4 . Kursid
(7 siffer)

5. Emnekode
(Siffer 1-2 = hovedemne, siffer 3-4 = underemne Kodet felt, 4 siffer, etter felles emneinndelings- nøkkel)

6. Nivå

1 = Grunn nivå
2 = Videregående nivå
3 = Høyere nivå
9 = Uoppgitt nivå Kodet felt.

Nivå 1 og 2 vurderes etter følgende kriterier:

a. Gis tilbud om offentlig eksamen?
b. Fins det paralleller i det offentlige skoleverket?
c. Krav til forkunnskaper hos deltakerne
d. Nivå på studielitteraturen
e. Krav til lærer/ringleder

På høyere nivå (3) oppgis kun virksomhet der studieplanen er godkjent av universitet eller høgskole.

Alle kurs skal nivåvurderes. Kurs som ikke lar seg plassere i 1-3 skal oppgis med kode 9.

7. Kurs med tilbud om eksamen eller annen avsluttende prøve

10 = Offentlig eksamen
11 = Grunnskole
12 = Videregående opplæring
13 = Fagskole
14 = Universitet/høgskole
20 = Annen godkjent eksamen eller sertifisering
30 = Interne prøver
40 = Tilbud om fagprøve etter § 3-5
99 = Ingen eksamen eller avsluttende prøver Kodet felt.

(Kurs som ikke plasseres i kode 10-40 skal gis kode 99.)

Antall kursdeltakere, fordelt på alder og kjønn
(I følge Forskrift om studieforbund og nettskoler (§ 9) skal innrapporterte kurs dokumenteres med deltakernes fødselsår. I rapporteringen til SSB skal fødselsår omgjøres til alder.)

8. Menn 14-19 år
9. » 20-29 år
10. » 30-39 år
11. » 40-49 år
12. » 50-59 år
13. » 60 år –

14. Kvinner 14-19 år
15. » 20-29 år
16. » 30-39 år
17. » 40-49 år
18. » 50-59 år
19. » 60 år –

20. Antall menn finansiert med tilretteleggingstilskudd (§ 6)
21. Antall kvinner finansiert med tilretteleggingstilskudd (§ 6)

22. Kursets varighet, «FRA»
(Datofelt, format dd.mm.åå. Her kan eks. første møtedato iflg. opprops-/ fremmøtelisten være grunnlaget.)

23. Kursets varighet, «TIL»
(Datofelt, format dd.mm.åå. Her kan eks. siste møtedato iflg. opprops-/ fremmøtelisten være grunnlaget.)

24. Antall kurstimer totalt

25. Herav antall kurstimer med elektronisk kommunikasjon
(Fysiske samlinger skal utgjøre mer enn 50 prosent
av totalt antall kurstimer. Registrering av kurstimer med
elektronisk kommunikasjon forutsetter at alle kursdeltakerne samtidig er logget på innenfor et avtalt tidsrom.)

26. Tidspunkt når kurset holdes

1 = Dagtid
2 = Kveldstid
3 = Kombinert dag/kveld