Studieforbundet Folkeuniversitetet

Årsmelding 2019 -2021

Forord:

I landsmøteperioden 2019 – 2021 har det stått sentralt å gjennomføre det historiske vedtaket fra landsmøtet i november 2019 om sammenslåing av Folkeuniversitetets regioner og landssekretariat til den nye landsomfattende organisasjonen Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet, og samtidig skille ut denne organisasjonen fra studieforbundet som en medlemsorganisasjon på lik linje med de øvrige 21 medlemmene. Studieforbundet Folkeuniversitetet er i dag et rent studieforbund, der all kursvirksomhet foregår i medlemsorganisasjonene. Dette har frigjort studieforbundets blikk fra interne forhold til ekstern interessepolitikk, og fra egen kursvirksomhet til alle medlemsorganisasjonenes kursvirksomhet. Studieorganisasjonen Folkeuniversitet er godt etablert med nytt styre, en samlet økonomi og med Wenche Halvorsen som ny daglig leder. På tross av et meget

krevende år som følge av korona-situasjonen, samt fusjonskostnader, har Studieorganisasjonen kommet godt i gang.

Med Stortingets vedtak om ny Voksenopplæringslov i juni 2020 ble Studieforbundet

Folkeuniversitetet fortsatt tilknyttet Kunnskapsdepartementet, med tilhørende forskrift, sammen med AOF, Akademisk Studieforbund og Studieforbundet Næring og Samfunn.

Landets øvrige ti studieforbund ble flyttet over til Kulturdepartementet, med tilhørende forskrift. I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 3,1 mill kr til Kunnskapsdepartementets fire studieforbund til overordnet samarbeid, og vi fire har fulgt opp bevilgningen med å sammen opprette Kompetanseforbundet. Ved siden av å fortsatt være medlem av Vofo, kan vi gjennom Kompetanseforbundet spisse våre interesser i kompetansepolitikken, også ut over voksenopplæringslovens regelverk for statsstøtteberettigede kurs. Den varslede opprettelsen av et nytt direktorat for Universitet, høyere utdanning og kompetansepolitikk, inkludert dagens Kompetanse Norge, aktualiserer at vi kan snakke med en, tydelig stemme.

Som varslet i fjorårets stortingsmelding om kompetansepolitikk vil det bli satset mer på voksenopplæring i framtida. Behovet for kortere, arbeidsrettede kurs er større enn noen gang, og studieforbundet Folkeuniversitetets medlemmer kan levere mer!

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet kan i tillegg følge opp i forhold til økt satsing på formell utdanning for voksne, særlig videregående og fagskoler, og de kompetansepolitiske virkemidlene som forvaltes av blant andre Kompetanse Norge, Diku, NAV og fylkeskommunene.

Landsmøtet i 2021 kan også bli historisk. Ved å skifte navn til Studieforbundet Livslang læring kan merkevaren Folkeuniversitet fortsatt leve videre i medlemsorganisasjonen Folkeuniversitetet. Samtidig kan Studieforbundet Folkeuniversitetet enda lettere forstås som det brede og store studieforbundet for organisasjoner som legger til rette for livslang læring for alle som søker et mer meningsfullt liv!

Anders Buhaug Geir Barvik

Landsstyrets leder Generalsekretær

1. Kort om Studieforbundet Folkeuniversitetet

Studieforbundet Folkeuniversitetet er demokratisk oppbygd med landsmøtet som øverste organ. Studieforbundet Folkeuniversitetet ledes av landsstyret. Generalsekretæren leder administrasjonen.

Studieforbundet Folkeuniversitetet består av 21 medlemsorganisasjoner.

Organisasjonene er medlem i studieforbundet for å få statsstøtte til sin kursvirksomhet i henhold til voksenopplæringslovens bestemmelser, og for å fremme voksenopplæringsinteressen overfor myndighetene og andre samfunnsaktører.

Formålsparagraf

Studieforbundet Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har til formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud.

Studieforbundet Folkeuniversitetet skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrkes- og samfunnsliv.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.

I vår sammenheng betyr dette å rette blikket ut mot samfunnet og befolkningen, og hver for oss og i fellesskap finne fram til utviklings- og opplæringstiltak som også understøtter hovedmålene i voksenopplæringsloven:

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring
 • Å styrke kulturelt mangfold og verne kulturarven gjennom læring
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

3. Et rendyrket studieforbund

Historisk, og helt fram til studieforbundets landsmøte 27. november 2019 har studieforbundet drevet egen kurs- og studievirksomhet gjennom sine regioner og sentralt gjennom landssekretariatet. På landsmøtet 27. november 2019 ble det enstemmig vedtatt to vesentlige endringer. For det første ble det vedtatt å slå sammen all kurs- og studievirksomhet i Folkeuniversitetets egen regi til en ny ideell, landsomfattende, selvstendig og demokratisk styrt studieorganisasjon, inklusiv regionene og deler av landssekretariatet (fusjonering), med navnet Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. For det andre ble det vedtatt å skille denne nye, selvstendige studieorganisasjonen ut fra studieforbundet (fisjonering), samtidig som den nye studieorganisasjonen dermed ble medlemsorganisasjon i Studieforbundet Folkeuniversitetet på lik linje med de andre medlemsorganisasjonene.

Etter en periode med interims-styre og interims-ledelse avholdt studieorganisasjonen Folkeuniversitetet sitt første årsmøte i mai 2020 og fikk valgt nytt styre. Ny daglig ledere Wenche Halvorsen tiltrådte i august 2020 og ny ledergruppe ble rekruttert inn høsten 2020/vinter 2021.

I forbindelse med fisjonen ble de ansatte i studieforbundets landssekretariat overført til studieorganisasjonen, slik at studieforbundet kun hadde generalsekretæren som ansatt. Øvrig administrativ bistand ble sikret gjennom en samarbeidsavtale mellom studieforbundet og studieorganisasjonen. Med virkning for budsjettåret 2020 er Siri Bløtekjær overført til studieforbundet i 100 pst stilling, og med virkning for budsjettåret 2021 har Ingebjørg Gram og Espen Holm 30 pst stillinger i studieforbundet. Øvrig bistand, inklusiv leie av kontorlokaler, IKT mv, inngår i en ny medlemsavtale mellom studieforbundet og studieorganisasjonen om blant annet videretildeling av grunntilskudd.

4. Et mangfoldig og samarbeidende studieforbund

Folkeuniversitetets formål er å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte. Hva som er meningsfylt for den enkelte kan være uavhengig av samfunnets og arbeidslivets krav til endringer. Å lære seg språk, fotografering, førstehjelp og redningstjeneste, starte med slektsgransking og delta i et musikkorps vil for mange være like meningsfylt som å kvalifisere seg gjennom formelle eksamener eller yrkesrettede kurs.

Mange av Folkeuniversitetets tilbud gjenspeiler et arbeidsliv i endring med krav om ulike sertifiseringer eller kompetanse innenfor nye områder. Viktige kursområder er kompetanse i digitale ferdigheter og språk (både norsk og fremmedspråk), yrkesrettet utdanning i form av fagbrev/fagskole, universitets- og høgskoleutdanning og korpsinstruktøropplæring.

Av særlig betydning er kursvirksomhet som bidrar til bedre integrering og inkludering, og motvirker utenforskap. Medlemsorganisasjoner som Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelse, Likestilling, inkludering og nettverk (LIN), Norske Kvinners

Sanitetsforening og Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet har alle kurstilbud som på ulike måter bidrar til at de som kommer til Norge fra andre land kan oppleve økt tilhørighet og bedre bruk og utvikling av sine ressurser i sitt nye hjemland.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO), paraplyorganisasjonen for de 14 studieforbundene i Norge. Vårt internasjonale engasjement ivaretas blant annet gjennom medlemskapet i International Council for Adult Education (ICAE). Studieforbundet har fast kontakt med det svenske folkeuniversitetet.

I juni 2020 vedtok Stortinget endringer i Voksenopplæringsloven. Ut over mindre språklige endringer, og reduserte krav til regional organisering, var den viktigste endringen å dele departementsansvaret for de 14 studieforbundene på to departement, med hver sin tilhørende forskrift. Etter dette vil fire studieforbund fortsatt være knyttet til Kunnskapsdepartementet og ti studieforbund knyttet til Kulturdepartementet. Studieforbundet Folkeuniversitetet er ett av de fire som fortsatt er knyttet til

Kunnskapsdepartementet, de tre andre er AOF, Akademisk Studieforbund og studieforbundet Næring og Samfunn. Delingen ble begrunnet med dels et ønske fra enkelte av studieforbundene om å endre departementstilknytning til

Kulturdepartementet, og dels et ønske fra Kunnskapsdepartementet om et mer relevant regelverk for studieforbund som direkte bidrar til arbeidslivskompetanse. Den vesentlige forskjellen i de nye forskriftene fra de to departementene, som kom i desember 2020, er at Kunnskapsdepartementets forskrift stiller krav til at støtte-berettigede kurs må ha lærer/instruktør. De øvrige forskriftsendringene var de samme for alle studieforbundene. Av stor betydning er endringen i krav til antall deltakere og minste antall timer på støtteberettigede kurs reduseres fra 8 timer til 4 timer.

Som en følge av delingen ble statsbudsjettet for studieforbundene også delt i to. På Kunnskapsdepartementets budsjett fikk de fire studieforbundene høyere statstilskudd enn de 10 studieforbundene under Kulturdepartementet. I tillegg fikk de fire studieforbund 750 000 kr hver, samlet 3,1 mil kr, til «overordnet samarbeid». For å følge opp dette vedtok styrene i de fire studieforbundene vinteren 2021 etablering av en formell samarbeidsstruktur gjennom opprettelsen av Kompetanseforbundet, med kun disse fire studieforbund som medlemmer og de fire generalsekretærene i styret for det nye forbundet. Formålet med Kompetanseforbundet er å samordne og tydeliggjøre våre interesser overfor Kunnskapsdepartementet, ikke bare i spørsmål rundt statsstøtte i henhold til Voksenopplæringsloven, men også for å påvirke regjeringens kompetansepolitikk og virkemidler som fremmer voksenopplæring Alle fire studieforbundene fortsetter med sitt medlemskap i VOFO.

5. Landsstyret

Landsstyret har i perioden bestått av:

Anders Buhaug, leder

Lene Lad Johansen, nestleder

Nina Ulstein

Arne Ivar Mikalsen

Janneke Johansen

Randi Kiil

Botolv Gjeldaker

Christian Andre Tunde Olowo (trakk seg våren 2020)

Odd Petter Saltnes (fast fra våren 2020)

Varamedlemmer:

 1. Odd Petter Saltnes (fram til våren 2020)
 2. Kristian Haugnes (trakk seg våren 2020)
 3. Tove Løhne

I landsmøteperioden fra 27. November 2019 fram mai 2021 har landsstyret hatt 7 møter og behandlet 61 saker. Fra administrasjonen har generalsekretær Geir Barvik møtt på samtlige møter, og Ellen Bjerke, Siri Bløtekjær og Ingebjørg Gram har medvirket på de fleste møtene.

6. Medlemsorganisasjonene

Studieforbundets medlemsorganisasjoner tilfredsstiller voksenopplæringslovens krav om å være ideelle, frivillige og demokratisk styrte organisasjoner. I landsmøteperioden har en organisasjon meldt seg inn (SeniorIKT – Trondheim), mens to organisasjoner har meldt seg ut (Humanetisk Forbund og Finansforbundet). En organisasjon har avviklet seg selv (Ensliges Landsforbund). Samtidig har studieforbundets egen kursaktivitet blitt skilt ut og samlet i en selvstendig studieorganisasjon (Studieorganisasjonen Folkeuniversitet), som dermed er blitt et nytt medlem i studieforbundet på lik linje med de andre medlemmene.

Studieforbundet har pr mai 2021følgende 21 medlemsorganisasjoner, rangert etter omfang av kurstimer 2019:

MedlemsorganisasjonAntall kurstimerAntall deltagere
Norges Musikkorps Forbund144 66060 204
Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet77 12011 610
Nasjonalforeningen for Folkehelsen8 4982 277
Norges Røde kors3 7241 403
Maskinentreprenørenes Forbund3 2841 971
Acem2 403772
Norges Fysioterapiforbund (NFF)1 5451 040
Seniornett1 3871 117
Parat576767
Norske Kunstforeninger46292
Norsk Ergoterapeutforbund157288
Likestilling, inkludering og nettverk (LIN)12183
Norgesunionen av Soroptimistene11748
Norsk Filmklubbforbund1627

Medlemsorganisasjoner uten rapportert tilskuddsberettiget aktivitet i 2019, i alfabetisk rekkefølge:

ANSA

Landslaget for norskundervisning

Organisasjonen Voksne for Barn

Norges Helsedansforbund

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

SeniorIKT – Trondheim

Omfanget av medlemsorganisasjonenes kursaktivitet som berettiger til statsstøtte varierer betydelig. De to største kursarrangørene, Norges Musikkorps Forbund og

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet sto for 92 pst av kursene som fikk statsstøtte i henhold til voksenopplæringsloven.

Kontakt mellom studieforbundet og medlemsorganisasjonene skjer i hovedsak direkte mellom administrasjonen og den enkelte medlemsorganisasjon, og gjennom felles medlemsmøter. Det dreier seg i stor grad om spørsmål vedrørende studieplaner, rapportering og rett til bruk av offentlige lokaler. Administrasjonen informerer også gjennom regelmessige nyhetsbrev. Det har i perioden blitt sendt ut 6 nyhetsbrev.

7. Administrasjonen

7.1 Økonomi og administrasjon

I 2019 var det et positivt resultat på kr. 1.055.044.-. I 2020 var det positivt resultat på kr.

18.290.-. Det vises til årsberetning og regnskap for 2019 og 2020.

7.2 Kollektive forsikringsordninger

Landssekretariatet har i landsmøteperioden hatt kollektiv innskuddsbasert pensjonsavtale, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring for ansatte.

7.3 Forvaltning av statstilskudd

Studieforbundet Folkeuniversitetet har i landsmøteperioden forvaltet statstilskudd på henholdsvis:

OpplæringstilskuddTilretteleggings- tilskuddGrunntilskudd
Totalt i NOK
202132 892 2181 633 9736 300 00040 826 191
202033 512 2461 981 0334 000 00039 493 278
201934 050 6141 820 9714 000 00039 871 585

Til grunn for tildeling av statstilskudd ligger rapport om gjennomført studievirksomhet i regionene og medlemsorganisasjonene.

Administrasjonens oppgaver med forvaltning av statstilskudd er blant annet:

 • veiledning om regelverk, lov og forskrifter
 • kvalitetssikring av tilskuddsberettigede kurs; studieplaner, data, mm i forkant og gjennom stikkprøvekontroller
 • rapportering til Kompetanse Norge og SSB
 • beregning og utbetaling av opplæringstilskudd, tilretteleggingstilskudd og grunntilskudd
 • KursAdmin: dendelen som er påkrevd for å kunne rapportere

7.4 Organisasjonsarbeid

 • saksforberedelser, gjennomføring og praktisk tilrettelegging av landsstyremøter og landsmøter
 • gjennomføring og praktisk tilrettelegging av møter med medlemsorganisasjonene
 • sekretariatsfunksjoner og praktisk tilrettelegging av møter i ulike utvalg
 • informasjon/møter/veiledning medlemsorganisasjoner og regioner

7.5 Reisestipend

Voksenopplæringsforbundet administrerer en reisestipendordning for studiereiser til utlandet. Formålet med reisestipendordningen er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Hvert studieforbund kan sende inntil 10 søknader.

Landssekretariatet sender informasjon om reisestipend til Folkeuniversitetets regioner (som sender til sine ansatte, tillitsvalgte og kurslærere), landsstyret og medlemsorganisasjoner med søknadsfrist. Søknadene prioritertes av landssekretariatet og sendes til Vofo for endelig behandling. Mens det i 2019 ble gitt 6 reisestipend til medarbeidere i medlemsorganisasjonene, ble det i 2020 kun søkt om og gitt ett reisestipend til representant fra Norges Musikkorps Forbund. Det må antas at koronasituasjonen er årsaken til laber interesse, og at søknadene vil ta seg opp igjen når reiserestriksjoner etter hvert oppheves.

8. Interessepolitisk arbeid

8.1 Ny Voksenopplæringslov og ny forskrift til loven

Studieforbundet Folkeuniversitetet har de siste årene brukt mye tid på møter og høringsuttalelser i forbindelse med Kompetanse Norge og Kunnskapsdepartementets prosesser for endringer i regelverket for studieforbundsstøtteordningen.

Studieforbundet har ved flere anledninger avgitt høringsuttalelser, oftest sammen med AOF, Akademisk Studieforbund og studieforbundet Næring og Samfunn, og gjennom forarbeidet til høringsuttalelser fra Vofo. I Kunnskapsdepartementets høringsbrev høsten 2019 om forslag til endringer i Voksenopplæringsloven, ble det blant annet varslet en deling av studieforbundsordningen på to departement: Studieforbundet Folkeuniversitetet, AOF Akademisk Studieforbund og studieforbundet Næring og Samfunn fortsatt under Kunnskapsdepartementet og de øvrige 10 studieforbundene inn under Kulturdepartementet.

Det ble videre forutsatt at hvert departement gir sin egen forskrift til loven, noe som vil åpne for ulike regelverk for ordningene. Studieforbundet Folkeuniversitetet støttet forslaget om å fortsatt være knyttet til Kunnskapsdepartementet, og kom også med innspill om at det i lovens krav om regionalt ledd ikke lenger skulle stille krav til selvstendig organisering. Dette ble fulgt opp i St.prp.nr 96 L (2019-2020), og ny Voksenopplæringslov ble vedtatt av Stortinget juni 2020.

Til høringen om ny forskrift for studieforbund knyttet til Kunnskapsdepartementet støttet studieforbundet forslag om krav til lærer/instruktør, et krav som ikke ble foreslått i forskriften for studieforbundene tilknyttet Kulturdepartementet. Samtidig gikk studieforbundet imot forslaget om aldersgrense på 16 år for kursdeltakere (mens aldergrensen på 14 år ble foreslått opprettholdt i forskriften til Kulturdepartementet). I forskriften som ble gitt av Kunnskapsdepartementet i desember 2020 fikk vi gjennomslag for vår argumentasjon, og aldergrense på kursdeltakere på 14 år ble beholdt. Av viktige endringer i forskriftene for begge departementsområdene er at nedre grenser for kursdeltakere og kurstimer ble satt ned til fire deltakere og fire kurstimer. Videre innebærer den nye forskriften at studieforbund ikke lenger kan bruke opplæringstilskudd til administrasjon, og at grunntilskudd til studieforbund av denne grunn ble økt, og det ble innført nye intervaller. For Studieforbundet Folkeuniversitetet innebar dette en økning av grunntilskuddet fra 4 mill kr til 6,3 mill kr.

8.2 Korona-tiden

På grunn av koronaviruset ble Norge den 12. mars 2020 satt under de mest vidtrekkende tiltakene siden sist verdenskrig. Rammebetingelsene for gjennomføring av voksenopplæringstiltak ble sterkt berørt, og fram til dags dato har muligheten for gjennomføring av kurs med fysisk oppmøte i lange perioder vært sterkt begrenset. Studieforbundets medlemmer har vært dyktige til å tilpasse seg situasjonen med å tilby så mange kurs som mulig på digitale plattformer. Dette har likevel ikke kunne forhindre en kraftig reduksjon i kursvirksomheten i 2020 og så langt i 2021, med tilsvarende mindre inntekter som følge. I 2020 er den registrerte nedgangen på støtteberettigede krus rundt 30 pst.

Studieforbundet har aktivt arbeidet med å påvirke rammebetingelsene i den nye situasjonen overfor Kompetanse Norge, Kunnskapsdepartementet og andre relevante aktører som NAV og fylkeskommunene. I tillegg til å opptre på egen hånd, opptrer vi ofte sammen med andre studieforbund, både i tillegg til og gjennom VOFO. Av vesentlige gjennomslag er at Kunnskapsdepartementet har bestemt et tidsbegrenset unntak for voksenopplæringslovens krav om fysisk tilstedeværelse på gjennomføring av kurs, foreløpig gjeldende fram til 1. juli 2021. Vi arbeider med å få dette unntaket til å vare ut 2021, og at departementet på permanent basis tilpasser loven til den nye digitale hverdagen. Et annet gjennomslag er åpning for at studieforbund og deres medlemmer kan levere på flere kompetansepolitiske tiltak, blant annet de bransjerettede og digitaliseringsrettede opplæringstiltakene. Det viste seg at Studieorganisasjonen Folkeuniversitetets og AOFs innsats ble svært viktig for rask effekt av budsjettøkninger til disse virkemidlene.

8.3 Videreført kompetansepolitikk

Studieforbundet avga i løpet av 2019 høringsuttalelser til NOU-ene om hhv

Livsopphold og Lærekraftig utvikling (Markussen-utvalget). Kunnskapsdepartementet fulgte opp dette arbeidet med framleggelsen av stortingsmeldingen om kompetansereformen i april 2020, som ble behandlet av Stortinget i juni.2020. I Stortingsmeldingen erkjennes betydningen av ytterligere satsing på voksenopplæring. Det innføres et skille mellom formell utdanning (vgs, fagskoler, høgskole, universitet) og uformell opplæring (kortere kurs, studieforbund), og varsles økt satsing på formell utdanning for voksne, ikke minst på fagskoler. Markussen-utvalgets forslag om nye virkemidler for vesentlig økning i satsing på voksenopplæring ble i liten grad fulgt opp, mest av alt fordi utvalgets forslag til finansiering var basert på flytting av budsjettmidler som i dag gis direkte til Universitetets- og høgskole-sektoren.

8.4 Arbeid i Voksenopplæringsforbundet

Som i tidligere år har studieforbundet vært aktivt i Voksenopplæringsforbundet

(VOFO). Mens Ingebjørg Gram satt i styret Vofo fram til årsmøte i mai 2020, ble Geir Barvik valgt inn i det nye styret. Fram mot årsmøtet i mai hadde VOFOs styre satt ned et Organisasjonsutvalg som skulle legge fram forslag til årsmøtet som kan bedre kommunikasjon og samarbeid internt i VOFO. Organisasjonsutvalget ble ledet av Geir Barvik, og kom med en rekke forslag til årsmøtet. Av vesentlige endringer som fikk støtte av årsmøtet var ny organisering av det regionale leddet, og etablering av underutvalg for å lette styrets arbeid. Årsmøte vedtok blant annet å etablere ett underutvalg for forskriften tilknyttet Kunnskapsdepartementet, og ett underutvalg for forskriften tilknyttet Kulturdepartementet.

8.5 Nyhetsbrev og medlemsmøter

På grunn av koronasituasjonen har medlemskontakten kun foregått digitalt.

Studieforbundet har gitt ut 6 nyhetsbrev, som særlig har hatt fokus på koronasituasjon og tiltak, og på regelverksendringer. Det var vanskelig for medlemsorganisasjonene å prioritere tid til digitale medlemsmøter høsten 2020, men det var godt oppmøte på det digitale medlemsmøte den 15. mars 2021 med gjennomgang av ny lov og forskrift.

9.6 Representasjon

Generalsekretæren og Ingebjørg Gram har representert Studieforbundet

Folkeuniversitetet i utvalg, myndighetskontakt og på møter i regi av VOFO sentralt. I landsmøteperioden gjelder det blant annet

 • Vofos årsmøter
 • VOFOs styre (Ingebjørg Gram styremedlem fram til juni 2020, og Geir Barvik styremedlem fra juni 2020)
 • Møter med de tre andre studieforbundene som er tilknyttet

Kunnskapsdepartementet (AOF, Akademisk studieforbund, Studieforbundet samfunn og næring)

 • Møter med Kompetanse Norge og Kunnskapsdepartementet
 • KursAdmin utvalg (Espen Holm)
 • Tove Næss Lien representerer studieforbundet i Vofos valgkomite.

9. Nye Fylkesutvalg

Som en oppfølging av landsmøtet 2019 er det blitt opprettet nye Fylkesutvalg som erstatter de tidligere regionenes ansvar for studieforbundets regionale ledd. Utvalgene er oppnevnt av landsstyret, på grunnlag av innspill fra medlemsorganisasjonene. I utgangspunktet kan alle medlemsorganisasjonene ha ett medlem i alle fylkesorganisasjonene. Ved oppstart var det særlig gode innspill fra studieforbundets to største medlemsorganisasjoner, Norges Musikkorps Forbund og Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. For å få til enda sterkere fylkesutvalg oppfordres alle medlemsorganisasjonene til å innstille flere.

Nedenfor følger studieforbundets ti fylkesutvalg:

Troms og Finnmark

Andreas Øvringmo, Norges Musikkorps Forbund. Representant i Vofos fylkesutvalg

Nils Bjørklund, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg

Nordland

Dag Ofstad, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Representant i Vofos fylkesutvalg

Anne Guri Frøystein, Norges Musikkorps Forbund. Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg

Trøndelag

Andreas Ormevik, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Representant i Vofos fylkesutvalg Sabine Nørstrud, Norges Røde Kors. Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg

Møre og Romsdal

Ragnar Johansen, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Representant i Vofos fylkesutvalg

Ingrid Sofie Nygård, Norges Musikkorps Forbund. Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg

Stig Ålgårdstad, Seniornett

Vestland

Janne Christine H. Rabben, Norges Musikkorps Forbund. Representant i Vofos fylkesutvalg

Sunniva Schultze-Florey, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Vara i Vofo. (perm)

Torgeir Toppe, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet (fung)

Solgunn Leivdal, Seniornett

Rogaland

Lilli Anne Grong, Norges Musikkorps Forbund. Representant i Vofos fylkesutvalg

Lars Kolnes, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg

Agder

Atle Tjelflaat, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Representant i Vofos fylkesutvalg Tore Vimme, Seniornett. Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg

Vestfold og Telemark

Åke Kokvik, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Representant i Vofos Fylkesutvalg Lisbeth Johansen, Seniornett. Vararepresentant i Vofos Fylkesutvalg

Innlandet

Botolv Gjeldaker, Norges Musikkorps Forbund. Representant i Vofos fylkesutvalg

Inger Hermansen, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Vara til i Vofos fylkesutvalg

Viken og Oslo

Tove Næss Lien, Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Representant i Vofos fylkesutvalg

Ann Kristin Upsaker, Soroptimistene. Vara til Vofos fylkesutvalg i Viken

Morten Wærsted, Acem. Vararepresentant til Vofos fylkesutvalg I Oslo

Svein Oshaug, Seniornett