Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Ny søknadsrunde i strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Nyhet | 19.10.2022 | Kultur- og likestillingsdepartementet

I dag, 19. oktober, åpner søknadsskjemaet for strømstøtteordningen for frivillig sektor for perioden juli-september.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lottstift åpner for neste søknadsrunde 26 oktober. Ordningen foreslås videreført første halvår 2023 i Statsbudsjettet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

De vil åpne for neste søknadsrunde 26. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00. I neste søknadsrunde kan det søkes om strømstøtte for perioden juli-september 2022.

Pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet: Strategi for kulturfrivilligheten

Deltakelse i kor, korps, band, festivaler, dansegrupper, filmklubber, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirkler, historielag, venneforeninger for museum, kunstklubber og et mangfold av andre aktiviteter har stor betydning for levende lokalsamfunn.  – Nå skal regjeringen utvikle en konkret strategi der rammene for kulturfrivilligheten skal gjennomgås. Å sikre muligheten for deltakelse er en av regjeringens viktigste kulturpolitiske mål. Da trenger vi god informasjon om hvem som faller utenfor, tilrettelagte lokaler som kan brukes både på dag og kveld, treffsikre tilskuddsordninger og tilrettelegging av samspillet mellom profesjonelle og frivillige, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og det legges opp til søknadsrunde hvert kvartal. 

Det er åpnet for søknader for perioden april-juni 2022. Søknadsfristen er 7. september 2022, klokken 13.00.

Les mer om ordningen og evt. søk her

Støtte til norskkurs for deltakere på språkkafeer

Folkeuniversitetet er godkjent tilbyder av klippekortkurs.   I vårens søknadsrunde ble det søkt om støttet både til åpne kurs og til kurs spesielt rettet mot deltakere på språkkafeer i regi av LiN, Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors og Soroptimist Norway.  Kursene er tenkt som et supplement til deltakere som er på minimum A2 nivå. Folkeuniversitetet har fått 1,5 mill. i støtte, og vil kontakte de aktuelle lokallagene før sommeren, for å forberede kurs med oppstart i august.

Forlengelse av unntak fra krav om fysiske samlinger forlenget ut 2022Vi viser til tidligere brev om forlengelse av unntaket fra kravet om fysiske samlinger i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet, senest vårt brev av 12. november 2021. Videre viser vi til brev fra Kompetanseforbundet 25. mars 2022.

I forskriften om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd er det krav om at digitale kurstimer ikke kan overstige antall kurstimer som arrangeres som fysiske samlinger. Departementet har vurdert henvendelsen fra Kompetanseforbundet. I vurderingen
har departementet lagt vekt på at pandemien fremdeles kan gi noen utfordringer for studieforbundene og medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs. Videre ser vi at ordningen med digital undervisning har fungert bra og at mange kursdeltakere er fornøyd med den fleksibiliteten dette gir, ikke minst muligheten for å delta på korte arbeidslivsrettede
kurs på arbeidsplassen. Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at unntaket fra kravet om fysiske samlinger bør forlenges.

Departementet har derfor besluttet at det gis unntak etter § 16 fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd om at samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiskesamlinger, frem til og med 31. desember 2022.
Departementet forventer at studieforbundene også tilbyr fysiske samlinger der det er mulig, alternativt at det tilbys kurs med både digital og fysisk deltakelse.
Departementet vil understreke at kravet om samtidighet gjelder også ved digitale samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjons- kanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt tidsrom.
Til slutt vil departementet orientere om at vi har til hensikt å starte et arbeid med å vurdere regelverket for fysiske og digitale kurs, eventuelt hybride kurs. En eventuell endring i forskriften vil sendes på høring i løpet av høsten 2022.

Avtale mellom Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO)

Et løft for arbeidslivsrelevant utdanning: Ny avtale øker tilgangen på etter- og videreutdanning i hele Norge

Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO) signerer i dag en samarbeidsavtale som vil løfte tilgangen på etter- og videreutdanning i Norge.

Avtalen blir startskuddet for et gjensidig samarbeid som vil løfte tilgangen på og mulighetene for livslang læring, og med mål om å styrke en desentralisert utdanning i Norge. NU og KFO er også enige om å jobbe for en styrking av nasjonale og regionale rammevilkår for etter- og videreutdanning og for utdanningssentrene/studiesentrene som helhet. Videre skal man samarbeide tettere opp mot det regionale nivået for å svare sterkere på arbeidslivets kompetansebehov.

  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vår visjon er å gi hele landets befolking en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Et samarbeid med Kompetanseforbundet vil gjøre at enda flere kompetansehevingstiltak blir tilgjengelige ute på de enkelte senterne. Dette samarbeidet vil styrke begge parter og ikke minst gi et bedre tilbud til Norges befolkning. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Vegard Herlyng styreleder i NU.
  • Dette følger opp Stortingets vedtak i Kompetansereformen og er med på å styrke målsettingene til Hurdal-plattformen om livslang læring. Kompetanseforbundet har som mål å styrke tilbudet og tilgangen til etter- og videreutdanning i hele Norge. Nå får vi en viktig strategisk samarbeidspartner og hvor vi gjensidig utfyller hverandres formål. Dette vil bidra til at vi når ut til flere voksne som kan fylle på underveis uavhengig av livssituasjon, sier Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet.

Fakta Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet er en ny satsing etter Stortingets vedtak om kompetansereformen «Livslang læring» og som en følge av delingen av studieforbundsordningen. Vi har vår godkjenning og ligger under ansvarsområdet til Kunnskapsdepartementet og har som mål å fylle rommet i utdanningssektoren tilknyttet spissede, korte og arbeidsrelevante etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Gjennom våre studieforbund har vi blant annet tilnærmet hele det organiserte arbeidslivet, noe som gjør at vi har en unik posisjon både for å ta pulsen på behov, men også for tilgang på spisskompetanse i utvikling av ulike utdanningstilbud. Kompetanseforbundet har blant annet et nasjonal Fagråd som gir innspill i dette arbeidet.

Vi leverer etter- og videreutdanning for voksne som har behov for kompetansepåfyll enten gjennom korte kurs, sertifiseringer, yrkesnorsk, utdanning som gir grunnlaget for studiekompetanse eller fagbrev, fagskoleutdanninger og andre relevante korte videreutdanninger på høyere nivå. Våre tilbud kjennetegnes ved å være fleksible og særligtilrettelagt for å nå ut til voksne med ulike kompetansebehov og livssituasjoner. Vi vil også være pådrivere for å utvikle tilbud i samarbeid med partene i arbeidslivet og være en tilrettelegger for løsninger med finansiering og gjennomføring som kan nå ut til hele yrkesgrupper, bransjer og være landsdekkende – slik at alle skal få mulighet til å «lære hele livet».

Fakta Norske Utdanningssentre

NU er en frittstående interesseorganisasjon for utdannings- og studiesentrene i Norge. Sammen med våre medlemmer er vi opptatt av å gi hele landets befolkning en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Vi sikrer at lokale kompetansebehov dekkes, og bidrar til både gode offentlig tjenester og vekst og utvikling i næringslivet over hele landet. I Norge har vi utdanningssentre fra Vadsø i nord til Lister i sør. De driftes på ulike måter, er ulikt organisert, har forskjellig eierskap, ulikt navn og profil, og har ulike porteføljer, men en fellesnevner er at de alle har vokst frem ut fra et lokalt behov, fungerer som lokale utviklingsaktører, og er bindeledd mellom akademia og regionene. Strukturendringene i utdanningssektoren og dokumenterte behov for kompetanseheving ute i regionene har ytterligere aktualisert utdanningssentrene sin rolle som lokal motor, megler og møteplass.

For ytterligere kommentarer kan følgende kontaktes:

Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet –

Mobil: 901 27 450

Vegard Herlyng, styreleder i Norske Utdanningssentre –

Mobil: 901 75 887

Gratis Søknadsskrivingskurs med Kristin Myrmel

VOFO arrangerer gratis søknadsskrivingskurs. Kurset holdes digitalt onsdag 6. april kl. 10:00-11:00 og torsdag 7. april kl. 19:00-20:00.

Kristin Myrmel deler alle «hemmelighetene» du må kjenne til, for å skrive de beste søknadene!

Les mer om kurset her, eller meld deg på direkte her

.

Ny søknadsrunde for tilskudds-ordning til frivillige lag og organisasjoner som følge av covid -19

Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen fram til og med juni 2022. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Det er nå åpnet for søknad i første søknadsperiode.

Søknadsfristen er 20. april 2022. Les mer her

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Ordningen har tre delmål:

  • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Fristen er allerede 16. Februar 2022

40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Lokallag/foreninger som er lokalisert i kommunene nedenfor og som har aktiviteter som faller innenfor et av delmålene kan søke om støtte.

Tilskudd til lokale aktivtitetArendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

Les mer om ordningen her

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén