SSBs emnekoder er en inndeling i fagområder. De består av fire siffer hvor de to første angir en hovedinndeling og de to siste en mer spesifik inndeling.

Hovedemneinndelingen består av 11 grupper.

01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial- og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Ut ifra ovenstående hovedemneinndeling vil plasseringen av underemner være slik:

01. Språkfag

0101 engelsk
0102 fransk
0103 tysk
0104 spansk
0105 italiensk
0106 russisk
0107 norsk som hovedspråk
0108 norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)
0109 samisk
0110 tegnspråk
0111 blindeskrift
0112 språkvitenskap (fonetikk, lingvistikk, filologi)
0199 andre språk

02. Estetiske fag og håndverksfag

0201 (utgått nummer)
0202 (utgått nummer)
0203 (utgått nummer)
0204 (utgått nummer)
0205 teater, revy og drama
0206 folkedans
0207 foto
0208 filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk
0209 tegning, maling, grafikk
0210 tekstil
0211 tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)
0212 metall
0213 keramikk
0214 Dans
0215 kunsthåndverk
0216 kunst og kultur
0217 kostymer, design
0218 scenografi
0219 formingsfag
0230 musikk
0231 instrumentalopplæring
0232 samspill
0233 sang, vokalmusikk og kor
0234 musikkteori
0298 andre estetiske fag
0299 andre håndverksfag

03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

0301 historie
0302 filosofi
0303 litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)
0304 etikk
0305 ideologi
0306 kristendom
0307 slektsgranskning
0308 arkeologi
0398 andre humanistiske fag
0399 andre tros- og livssynsfag

04. Samfunnsfag

0401 sosiologi (interkulturell forståelse og u-landskunnskap skal reg. her)
0402 sosialøkonomi
0403 psykologi
0404 statsvitenskap
0405 jus
0406 pedagogikk og undervisning
0407 informasjon og medier
0408 nærmiljø/lokalsamfunn
0409 journalistikk
0410 forberedelser til pensjonisttilværelsen
0499 andre samfunnsfaglige emner

05. Organisasjons- og ledelsesfag

0501 organisasjonskunnskap
0502 tale- og debatteknikk
0503 tillitsvalgte i frivillige organisasjoner
0504 tillitsvalgte i arbeidslivet
0505 kurs for folkevalgte
0506 politisk skolering
0507 arbeidsmiljø/verneombud
0508 instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)
0599 andre organisasjons- og ledelsesfag

06. Økonomi- og IKT-fag

0601 bedriftsøkonomi
0602 kasserer, regnskapsutdanning
0603 revisor
0604 salg og markedsføring
0605 varehandel
0606 forsikring/bank
0607 sekretær, administrasjon og personal forvaltning
0608 EDB-operativsystemer
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk
0611 informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk kommunikasjon
0612 elektronisk og grafisk design
0698 andre økonomiske fag
0699 andre IKT-fag

07. Helse-, sosial- og idrettsfag

0701 helseopplysning/kosthold
0702 helse og omsorg
0703 førskole-, barnehagefag
0704 førstehjelp
0705 svangerskapskurs
0706 sosialpolitiske emner og rettigheter
0720 idrettsfag
0721 ballidrett (fotball, håndball, o.l.)
0722 vinteridrett (ski, snø, o.l.)
0723 friidrett
0724 vannsport (svømming, sjøsport, livredning, dykking, seiling o.l.)
0799 andre helse-, sosial- og idrettsfag

08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

0801 veitrafikkopplæring
0802 maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag
0803 luftfart trafikkopplæring
0899 andre kommunikasjons- og samferdselsfag

09. Realfag, industri- og tekniske fag

0901 matematikk
0902 fysikk
0903 kjemi
0904 biologi
0905 geografi og geologi
0906 maskinteknikk
0907 elektroteknikk
0908 kjemiteknikk
0909 bygg og anlegg
0910 mekanikk, bil/mc/motor
0911 jern og metall
0912 næringsmiddel
0998 andre realfag
0999 andre industri- og tekniske fag

10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

1001 jordbruk
1002 hagebruk, plantekultur og plantevern
1003 skogbruk
1004 husdyrhold
1005 jakt
1006 fiske og havbruk
1007 miljøvern
1020 friluftslivsfag
1099 andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag

11. Tjenesteyting og servicefag

1101 hotell, restaurant, og storkjøkken
1102 reiseliv (eks. reiseleder, guide, bygdeturisme)
1103 hud-, kropps- og skjønnhetspleie
1104 husstell og rengjøring
1105 vaktmesteropplæring
1199 andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)