Kan vi låne lokaler på skoler uten å måtte betale?

Som medlem i et studieforbund har dere rett på gratis undervisningslokaler for kurs som har rett til voksenopplæringsmidler.  (Legg merke til at det gjelder spesielle tidspunkt – se forskriftsteksten nedenfor).

Retten gjelder alle offentlige undervisningslokaler, også høyskoler og universitet,

Det er ikke alle skoleeiere (= kommune, fylkeskommune) som har en samlet utlånsplan slik det står beskrevet i forskriften nedenfor. Kontakt skoleeier for å finne ut hvilken ordning de har.

NB:  Husk å informere om at din organisasjon er medlem i Studieforbundet Livslang Læring  

Hvis en skoleeier (eller rektor) ikke er kjent med denne ordningen kan du vise til Voksenopplæringsloven

Du kan også kontakte Studieforbundet for å få hjelp; send en mail til post@sfll.no og forklar kort hva det gjelder, så kontakter vi deg.

 I Lov om voksenopplæring heter det:

§ 7.Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter loven. Departementet gir nærmere forskrifter.

Forskriftene til loven utdyper dette:

§ 14.Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Når det holdes kurs med tilskudd etter forskriften, skal studieforbundet eller medlemsorganisasjonen ikke belastes for utgifter til lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i offentlige undervisningslokaler. Første punktum gjelder kurs som holdes på hverdager i undervisningsåret, unntatt undervisningsferier, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. Det må finnes særskilt avtale med lokaleier for utlån utover dette

Med offentlige undervisningslokaler menes i denne sammenheng alle undervisningslokaler finansiert og driftet gjennom tilskudd fra det offentlige. For bruk av spesialrom som krever tilstedeværelse av kvalifisert personell kan lokaleier kreve vederlag

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -utstyr til bruk etter denne forskrift. Retten til gratis bruk av undervisningslokaler inntrer først når lokaleiers behov for egen undervisningsvirksomhet er dekket. Reglene skal ikke diskriminere mellom kursarrangører, men kan gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål

Det kan utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør

Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen. Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell

Ved utlån av spesialrom må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger

Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltakerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.