Navn/Tittel
Navnet på studieplanen skal være kort med sentrale og unike søkeord. Det bør være så nært som mulig til kurstittelen, men uten referanser til tid og sted.

Timer/rammetimer
Kan angis som et minimum/maksimum antall timer som kreves for å nå læringsmålene

Læringsutbytte
Læringsutbyttebeskrivelsen signaliserer hva vi forventer at deltakerne skal «sitte igjen med» av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse etter at kurset er fullført. (NB: Her må læreren inn i bildet, hvis kurset ikke er basert på en ekstern fagplan).

Vær så konkret som mulig. Etter kurset skal du kunne ..

Målgruppe
Skriv hvem kurset er rettet mot hvis det gjelder en eller flere konkrete målgrupper. Passer kurset en bredere målgruppe (innføringskurs for eks.), kan du kort si hvilke egenskaper deltakeren tilegner seg på kurset. «Dette kurset er beregnet for deg som ikke kan svømme og ønsker å lære.» I begge tilfeller bruk «du» og «deg» formen (ikke alle”)

Forkunnskap
Mange kurs er nybegynnerkurs – det stilles ikke krav til at deltakerne tidligere har lært noe om emnet. Da trenger du ikke skrive noe i dette feltet, med mindre du syns det er et poeng å understreke at deltakeren ikke trenger å ha noen forkunnskaper.

Innhold
Studieplanene skal kunne brukes av andre enn de som har utarbeidet dem. De er også offentlige i den forstand at deltakerne (og Kompetanse Norge i forbindelse med kontroll) har rett til å se dem. Det vil si at de må være utfyllende nok til at den er til nytte for andre, slik at en annen arrangør som ønsker å sette opp kurset ikke må finne opp kruttet på nytt

Metode
Dette er et obligatorisk felt. Skriv de ulike metodene som brukes i dette kurset. Forlesning, diskusjon, gruppearbeid, oppgaveløsing og egenarbeid er de mest brukte for mer teoretiske kurs, demonstrasjon av lærer, individuelt arbeid med veiledning for praktiske-estetiske fag, men for noen kurs vil det være et poeng å tydeliggjøre flere metoder (som rollespill, prosjektarbeid, samspill)

Lærerkrav
Finnes det formelle krav til læreren på kurset, skal dette angis her. For kurs i samarbeid med høgskole/universitet skal lærer være godkjent av fagansvarlig universitet/høgskole, for noen kurs skal læreren være sertifisert (som for eksempel Jegerprøven, VHS sertifikat, trafikal opplæring)