STUDIEFORBUNDET LIVSLANG LÆRING – DIN NÆRMESTE MEDSPILLER FOR LIVSLANG LÆRING

Studieforbundet Livslang Læring overordnede mål er å bidra til et meningsfullt liv for den enkelte. Vi er til for å fremme likestilling i adgang til kompetanse, innsikt og ferdigheter. Vi motvirker utenforskap og bidrar til kompetanse i arbeidslivet og integrering i samfunnslivet. Vi skal være folks nærmeste medspiller for livslang læring.

Strategien peker ut overordnede mål og prioriteringer fram til 2023, forankret i landsmøtevedtak 4. juni 2021. I perioden fram til neste landsmøte i juni 2023 prioriteres de tre områdene interessepolitikk, kvalitetssikring og videreutvikling. Strategien operasjonaliseres gjennom årlig arbeidsplaner som vedtas av studieforbundets Landsstyre.

1 STUDIEFORBUNDET LIVSLANG LÆRING

Studieforbundet Livslang Læring forvalter og sikrer statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kursvirksomhet i henhold til voksenopplæringsloven. Studieforbundet er Norges nest største studieforbund, med 21 medlemsorganisasjoner som driver opplæring i de fleste kommunene i landet. Studieforbundet er demokratisk styrt av medlemsorganisasjonene, med landsmøte annethvert år som høyeste organ. Mellom landsmøtene ledes studieforbundet av det landsmøtevalgte landsstyret. Generalsekretæren leder administrasjonen.

Studieforbundet Livslang Lærings overordnede mål om å bidra til et meningsfullt liv for den enkelt tar utgangspunkt i at alle voksne skal ha lik rett til læring ut fra egne forutsetninger, interesser og behov. Norges viktigste kapital er humankapitalen – befolkningens samlede kompetanse. Livslang læring er uttrykk for at denne kompetansen stadig må fornyes og utvikles.

Unge voksne er ikke ferdig utlært. Gjennom kurstilbud som kan møte framtidens behov bidrar studieforbundet til et lærende folk.

Medlemsorganisasjonenes kurstilbud rommer et bredt tilbud innenfor livslang læring for voksne som ønsker å lære mer for å kunne påvirke sin livssituasjon.

Målgruppen er voksne som

· opplever utenforskap fra arbeids- og samfunnsliv, og ønsker mer kompetanse for å komme inn i arbeidslivet, eller delta i samfunnslivet

· trenger mer kompetanse for å bli i arbeidslivet og til å videreutvikle sin kompetanse gjennom videre- eller etterutdanning for å kvalifisere seg til nye oppgaver

· ønsker å utvikle nye talenter, eller bli dyktigere i det de allerede kan innenfor kunst, kultur og håndverkstradisjoner

· ønsker å være aktive samfunnsborgere gjennom sin medlemsorganisasjon.

Studieforbundet Livslang Læring er studieforbundet som samler flest deltakere på åpne kurs. I 2019 formidlet studieforbundet statsstøtte til 7 110 kurs med samlet 93 834 deltakere innenfor områder som yrkesfag, språk, IKT, helse, forebyggende helse- og sosialarbeid, musikkopplæring og andre kulturfag. Kurstilbudene finnes på ulike nivåer fra grunnleggende ferdigheter og nybegynnere til videregående, fagskole og universitets- og høgskole utdanning. 6457 deltakere forberedte seg til offentlig eksamen eller andre godkjente eksamener og sertifiseringer med kurs, med tilskudd etter voksenopplæringsloven.

Flere medlemsorganisasjoner gjennomfører også kurs på oppdrag som ikke reflekteres i voksenopplæringsstatistikken. Det gjelder blant annet AMO-kurs finansiert av NAV, bedriftsintern opplæring, Kompetanse pluss og bransjerettede programmer fra Kompetanse Norge, fagskoler og videregående opplæring finansiert av fylkeskommunene, grunnskoleopplæring finansiert av kommunene, samt kommunal norsk opplæring. Voksenopplæringsstatistikken fanger heller ikke opp kurs som faller utenfor regelverket for statsstøtte gjennom voksenopplæringsloven.

2 FORMÅL OG VERDIER

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell og demokratisk styrt organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud.

Studieforbundet skal fremme livslang læring, og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Studieforbundet skal på demokratisk vis fremme likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdanningsbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning. Studieforbundets virksomhet skal være preget av nærhet og omtanke, kvalitet og pålitelighet og endringsdyktighet og nyskaping.

3 MÅL, STRATEGIER OG INNSATSOMRÅDER

3.1 INTERESSEPOLITIKK

Målet for den interessepolitiske innsatsen er økt annerkjennelse og bedre rammevilkår for voksenopplæring gjennom studieforbundsordningen. I samarbeid med medlemsorganisasjonene skal studieforbundet arbeide for økt verdsetting og bedre rammevilkår for medlemsorganisasjonene gjennom å:

· arbeide for at medlemsorganisasjoner som ønsker det også kan få synliggjort opplæringsvirksomhet som per i dag ikke registreres i SSB- statistikken

· delta i den kompetanse- og utdanningspolitiske debatten

· svare på relevante høringer

· arbeide for at aktuelle offentlige tilskuddsordninger får en god innretning for medlemsorganisasjonene

· bistå medlemsorganisasjoner som møter motstand med hensyn til retten til vederlagsfri bruk av offentlige undervisningslokaler

· representere studieforbundet i Voksenopplæringsforbundet på nasjonalt og regionalt nivå

· inngå strategisk allianse med de tre andre studieforbundene som tilhører Kunnskapsdepartementet (AOF, Akademisk Studieforbund og Studieforbundet Næring og Samfunn) gjennom etablering av Kompetanseforbundet. I statsbudsjettet for 2021 fikk disse fire studieforbundene 750 000 kr hver, samlet 3,1 mil kr, til «overordnet

samarbeid». For å følge opp dette, og for å motivere departementet til å bevilge tilsvarende i kommende budsjettår, vedtok styrene i de fire studieforbundene i mars 2021 etablering av en formell samarbeidsstruktur gjennom opprettelsen av Kompetanseforbundet. De fire studieforbundenes generalsekretærer utgjør styret for det nye forbundet. Formålet med Kompetanseforbundet er å samordne og tydeliggjøre våre interesser overfor Kunnskapsdepartementet, ikke bare i spørsmål rundt statsstøtte i henhold til Voksenopplæringsloven, men også for å påvirke regjeringens kompetansepolitikk og virkemidler som fremmer voksenopplæring. Alle de fire studieforbundene vil fortsette å være aktive medlemmer i VOFO, og sikre at det blir samspill og ikke konkurranse mellom Kompetanseforbundet og Vofo.

3.2 KVALITETSSIKRING

Studieforbundet skal bidra til at medlemsorganisasjonenes medarbeidere og kursansvarlige har kompetanse i å utarbeide studieplaner, hvilke krav som gjelder for kurs som berettiger til statsstøtte gjennom voksenopplæringsloven og rapportering av gjennomførte kurs gjennom:

· nettsider, veiledning, medlemsmøter og nyhetsbrev

· oppdaterte medlemsavtaler

· holde kurs for, og delta på kurs i regi av medlemsorganisasjoner

· bruk av og opplæring i administrative verktøy

· internkontroll og internkontrollrutiner

3.3 VEKST OG STYRKING

Studieforbundet skal bidra til forbedring av eksisterende tilbud, utvikling av nye tilbud og økt rapportering gjennom

· tilrettelegging for økt samarbeid mellom studieforbundets medlemsorganisasjoner, og med andre relevante studieforbunds medlemsorganisasjoner

· bidra til overkommelig kursrapportering og motvirke underrapportering

· tilby organisasjoner som i dag ikke er knyttet til studieforbundsordningen medlemskap i studieforbundet