Vi viser til tidligere brev om forlengelse av unntaket fra kravet om fysiske samlinger i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet, senest vårt brev av 12. november 2021. Videre viser vi til brev fra Kompetanseforbundet 25. mars 2022.

I forskriften om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd er det krav om at digitale kurstimer ikke kan overstige antall kurstimer som arrangeres som fysiske samlinger. Departementet har vurdert henvendelsen fra Kompetanseforbundet. I vurderingen
har departementet lagt vekt på at pandemien fremdeles kan gi noen utfordringer for studieforbundene og medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs. Videre ser vi at ordningen med digital undervisning har fungert bra og at mange kursdeltakere er fornøyd med den fleksibiliteten dette gir, ikke minst muligheten for å delta på korte arbeidslivsrettede
kurs på arbeidsplassen. Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at unntaket fra kravet om fysiske samlinger bør forlenges.

Departementet har derfor besluttet at det gis unntak etter § 16 fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd om at samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiskesamlinger, frem til og med 31. desember 2022.
Departementet forventer at studieforbundene også tilbyr fysiske samlinger der det er mulig, alternativt at det tilbys kurs med både digital og fysisk deltakelse.
Departementet vil understreke at kravet om samtidighet gjelder også ved digitale samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjons- kanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt tidsrom.
Til slutt vil departementet orientere om at vi har til hensikt å starte et arbeid med å vurdere regelverket for fysiske og digitale kurs, eventuelt hybride kurs. En eventuell endring i forskriften vil sendes på høring i løpet av høsten 2022.