Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Hvem er vi?

Sticky post

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell og demokratisk styrt organisasjon som har som overordnet formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom medlemsorganisasjonenes brede og lokalt tilpassede voksenopplæringstilbud.

• Vi forvalter og sikrer statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kursvirksomhet i henhold til voksenopplæringsloven.

• Vi fremmer likestilling i adgang til kompetanse, innsikt og ferdigheter, og likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdanningsbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning.

• Vi motvirker utenforskap og bidrar til kompetanse i arbeidslivet, integrering i samfunnslivet og utvikling for den enkelte.

• Vi er din nærmeste medspiller for livslang læring.

Rett til gratis bruk av undervisningslokaler

Voksenopplæringsforbundet minner om retten til gratis bruk av undervisningslokaler for frivillig voksenopplæring. Alle organisasjoner som holder kurs med tilskudd fra et studieforbund, kan bruke ledige offentlige undervisningslokaler til kursaktiviteten sin.

Retten til bruk av offentlige undervisningslokaler

Vi i Voksenopplæringsforbundet får ofte spørsmål som dreier seg om bruken av offentlige undervisningslokaler. Vi har derfor laget et informasjonsskriv som dere kan benytte overfor skoler, dersom dere får problemer med å få tilgang til lokaler. Vi legger også ved skrivet fra Kunnskapsdepartementet som dere sender sammen med skrivet vårt.

Se vofo.no

To fylker holder på med prøveprosjekter når det gjelder regler for utlån av lokaler, Viken og Vestland. Når disse prosjektene er i havn, vil vi Vofo komme tilbake med mer informasjon. Har dere spørsmål til oss, kontakt politisk seniorrådgiver Torgeir Toppe på telefon 959 32 693.

Med vennlig hilsen

Vofo / Voksenopplæringsforbundet

Torgeir Toppe
politisk seniorrådgiver
Tlf.: 959 32 693

Statsbudsjettet 2024

I statsbudsjettet for 2024 foreslås det samlet 73.3 millioner til Kompetanseforbundet og de fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet. Dette er en marginal økning på 0.8 % i forhold til 2023, hvilket i realiteten innebærer en reell nedgang.

Nominasjon til Voksenopplæringsprisen – Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)

Kjenner du noen som har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre? Vi deler ut Voksenopplæringsprisen til enkeltpersoner, foreninger, bedrifter eller institusjoner som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

NÅ ÅPNER NOMINASJONPROSESSEN TIL ÅRETS PRIS!

Gå inn på Nominasjon til Voksenopplæringsprisen – Voksenopplæringsforbundet (vofo.no) for å finne skjema og nominere gode kandidater!

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Nåværende søknadsrunde gjelder for januar, februar og mars. Neste søknadsrunde åpner 9. august. Søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordninger vil da ligge på lottstift.no.

Det kan da søkes om strømstøtte for april, mai og juni.

Søknadsfristen er 6.september kl. 13.00.

Norsk forening for folkehelse – nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring

Vi ønsker Folkehelseforeningen velkommen som nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring!

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse.

Foreningen arbeider for å:

  • sikre helsefremmende omgivelser, gode levekår og trivsel for alle grupper i samfunnet, herunder utjevne sosiale helseforskjeller
  • gi alle muligheten til å være aktive, gjøre noe sammen og oppleve mestring og mening i hverdagen
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

Endring i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet vedrørende §9 og krav til kursform

Kunnskapsdepartementet viser til høring om endring av forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 og krav til kursform.
Kunnskapsdepartementet har fastsett endringer i forskriften på bakgrunn av innspillene som kom inn i høringen.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse.
Studieplanen må vise hvilken undervisningsform som benyttes. Det innføres ikke krav til begrunnelse.

§ 9 andre ledd lyder:
Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.


Endringen trer i kraft 1. juli 2023.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lottstift åpner for neste søknadsrunde 19 april.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

I forrige søknadsrunde kunne det søkes om strømstøtte for oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden ble 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen dekt.

De vil åpne for neste søknadsrunde 19. april, med søknadsfrist 24. mai klokken 13:00. Du vil finne søknadsskjema ved å gå inn på lottstift.no. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Studieforbundet Livslang Læring – Kursaktivitet 2022

Studieforbundet Livslang Læring hadde 174 275 kurstimer og 66 604 kursdeltakere fordelt på 4 859 godkjente kurs i 2022. Dette er økning i kurstimer på 16 % sammenlignet med 2021, og en økning fra 2.5 til 2.6 deltagere per kurs. Økningen skyldes primært at medlemsorganisasjonene samlet sett har tatt igjen store deler av nedgangen under pandemien. De to største medlemsorganisasjonene, Norges Musikkorps Forbund og Folkeuniversitetet, står for 89 % av kurstimene, mot 90 % i 2021. Av de mindre medlemsorganisasjonene har flere hatt en vesentlig økning i innrapportert kursvirksomhet, i tillegg til at det er medlemsorganisasjoner som har innrapportert for første gang.

I 2022 fikk Studieforbundet Livslang Læring to nye medlemsorganisasjoner: Norske Lakseelver og Norsk Forening for Gravplasskultur. Det bidrar til å gjøre Livslang Læring til et rikholdig Studieforbund. Et uttalt mål er å øke aktiviteten gjennom å være «fødselshjelp» for samarbeide på tvers mellom medlemsorganisasjonene, som et mangfoldig og samarbeidende Studieforbund.

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Vi har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner som skal fordeles. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Fristen for å søke på ordningen er 16. februar 2023, klokken 13.00.

Hvem kan søke?

For å kunne søke må mottaker vere

  • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén