Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Kategori: Ukategorisert

Forlengelse av unntak fra krav om fysiske samlinger forlenget ut 2022Vi viser til tidligere brev om forlengelse av unntaket fra kravet om fysiske samlinger i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet, senest vårt brev av 12. november 2021. Videre viser vi til brev fra Kompetanseforbundet 25. mars 2022.

I forskriften om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd er det krav om at digitale kurstimer ikke kan overstige antall kurstimer som arrangeres som fysiske samlinger. Departementet har vurdert henvendelsen fra Kompetanseforbundet. I vurderingen
har departementet lagt vekt på at pandemien fremdeles kan gi noen utfordringer for studieforbundene og medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs. Videre ser vi at ordningen med digital undervisning har fungert bra og at mange kursdeltakere er fornøyd med den fleksibiliteten dette gir, ikke minst muligheten for å delta på korte arbeidslivsrettede
kurs på arbeidsplassen. Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at unntaket fra kravet om fysiske samlinger bør forlenges.

Departementet har derfor besluttet at det gis unntak etter § 16 fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd om at samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiskesamlinger, frem til og med 31. desember 2022.
Departementet forventer at studieforbundene også tilbyr fysiske samlinger der det er mulig, alternativt at det tilbys kurs med både digital og fysisk deltakelse.
Departementet vil understreke at kravet om samtidighet gjelder også ved digitale samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjons- kanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt tidsrom.
Til slutt vil departementet orientere om at vi har til hensikt å starte et arbeid med å vurdere regelverket for fysiske og digitale kurs, eventuelt hybride kurs. En eventuell endring i forskriften vil sendes på høring i løpet av høsten 2022.

Avtale mellom Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO)

Et løft for arbeidslivsrelevant utdanning: Ny avtale øker tilgangen på etter- og videreutdanning i hele Norge

Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO) signerer i dag en samarbeidsavtale som vil løfte tilgangen på etter- og videreutdanning i Norge.

Avtalen blir startskuddet for et gjensidig samarbeid som vil løfte tilgangen på og mulighetene for livslang læring, og med mål om å styrke en desentralisert utdanning i Norge. NU og KFO er også enige om å jobbe for en styrking av nasjonale og regionale rammevilkår for etter- og videreutdanning og for utdanningssentrene/studiesentrene som helhet. Videre skal man samarbeide tettere opp mot det regionale nivået for å svare sterkere på arbeidslivets kompetansebehov.

  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vår visjon er å gi hele landets befolking en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Et samarbeid med Kompetanseforbundet vil gjøre at enda flere kompetansehevingstiltak blir tilgjengelige ute på de enkelte senterne. Dette samarbeidet vil styrke begge parter og ikke minst gi et bedre tilbud til Norges befolkning. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Vegard Herlyng styreleder i NU.
  • Dette følger opp Stortingets vedtak i Kompetansereformen og er med på å styrke målsettingene til Hurdal-plattformen om livslang læring. Kompetanseforbundet har som mål å styrke tilbudet og tilgangen til etter- og videreutdanning i hele Norge. Nå får vi en viktig strategisk samarbeidspartner og hvor vi gjensidig utfyller hverandres formål. Dette vil bidra til at vi når ut til flere voksne som kan fylle på underveis uavhengig av livssituasjon, sier Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet.

Fakta Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet er en ny satsing etter Stortingets vedtak om kompetansereformen «Livslang læring» og som en følge av delingen av studieforbundsordningen. Vi har vår godkjenning og ligger under ansvarsområdet til Kunnskapsdepartementet og har som mål å fylle rommet i utdanningssektoren tilknyttet spissede, korte og arbeidsrelevante etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Gjennom våre studieforbund har vi blant annet tilnærmet hele det organiserte arbeidslivet, noe som gjør at vi har en unik posisjon både for å ta pulsen på behov, men også for tilgang på spisskompetanse i utvikling av ulike utdanningstilbud. Kompetanseforbundet har blant annet et nasjonal Fagråd som gir innspill i dette arbeidet.

Vi leverer etter- og videreutdanning for voksne som har behov for kompetansepåfyll enten gjennom korte kurs, sertifiseringer, yrkesnorsk, utdanning som gir grunnlaget for studiekompetanse eller fagbrev, fagskoleutdanninger og andre relevante korte videreutdanninger på høyere nivå. Våre tilbud kjennetegnes ved å være fleksible og særligtilrettelagt for å nå ut til voksne med ulike kompetansebehov og livssituasjoner. Vi vil også være pådrivere for å utvikle tilbud i samarbeid med partene i arbeidslivet og være en tilrettelegger for løsninger med finansiering og gjennomføring som kan nå ut til hele yrkesgrupper, bransjer og være landsdekkende – slik at alle skal få mulighet til å «lære hele livet».

Fakta Norske Utdanningssentre

NU er en frittstående interesseorganisasjon for utdannings- og studiesentrene i Norge. Sammen med våre medlemmer er vi opptatt av å gi hele landets befolkning en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Vi sikrer at lokale kompetansebehov dekkes, og bidrar til både gode offentlig tjenester og vekst og utvikling i næringslivet over hele landet. I Norge har vi utdanningssentre fra Vadsø i nord til Lister i sør. De driftes på ulike måter, er ulikt organisert, har forskjellig eierskap, ulikt navn og profil, og har ulike porteføljer, men en fellesnevner er at de alle har vokst frem ut fra et lokalt behov, fungerer som lokale utviklingsaktører, og er bindeledd mellom akademia og regionene. Strukturendringene i utdanningssektoren og dokumenterte behov for kompetanseheving ute i regionene har ytterligere aktualisert utdanningssentrene sin rolle som lokal motor, megler og møteplass.

For ytterligere kommentarer kan følgende kontaktes:

Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet –

Mobil: 901 27 450

Vegard Herlyng, styreleder i Norske Utdanningssentre –

Mobil: 901 75 887

Gratis Søknadsskrivingskurs med Kristin Myrmel

VOFO arrangerer gratis søknadsskrivingskurs. Kurset holdes digitalt onsdag 6. april kl. 10:00-11:00 og torsdag 7. april kl. 19:00-20:00.

Kristin Myrmel deler alle «hemmelighetene» du må kjenne til, for å skrive de beste søknadene!

Les mer om kurset her, eller meld deg på direkte her

.

Ny søknadsrunde for tilskudds-ordning til frivillige lag og organisasjoner som følge av covid -19

Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen fram til og med juni 2022. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Det er nå åpnet for søknad i første søknadsperiode.

Søknadsfristen er 20. april 2022. Les mer her

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Ordningen har tre delmål:

  • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Fristen er allerede 16. Februar 2022

40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Lokallag/foreninger som er lokalisert i kommunene nedenfor og som har aktiviteter som faller innenfor et av delmålene kan søke om støtte.

Tilskudd til lokale aktivtitetArendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

Les mer om ordningen her

Studieforbund roses i statsbudsjettet

Famille- og kulturkomiteen og Utdanning- og forskningskomiteen understreker i sin innstilling til statsbudsjettet viktigheten av landets studieforbund

Det legges vekt på studieforbundenes bidrag til å gjøre kompetanse mer tilgjengelig for flere, og viktigheten av at voksne skal få god tilgang til fleksibel og brukertilpasset opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.

Komiteen ser at vår del av utdanningssektoren kan dekke et kompetanseområde som ikke er like enkelt tilgjengelig i mer tradisjonelle utdanningsløp, og at vi, fordi vi er til stede i hele landet, også kan være et viktig supplement til det offentlige utdanningssystemet.

Det påpekes at fagforbund og profesjonsorganisasjoner som er organisert i studieforbundene under Kunnskapsdepartementet har en spisskompetanse som gjør dem til viktige bidragsytere når det gjelder å dekke arbeidslivets behov for stadig kompetansepåfyll.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, er videre opptatt av å styrke studieforbundenes rolle og opplæringstilbud og mener at dette blir en viktig forutsetning for å lykkes med en kompetansereform for livslang læring.

Les mer om innstillingen til statsbudsjettet for 2022

10.01.2022

Ny forskrift for studieforbundene.

Like før jul kom den nye forskriften for studieforbundene. Vi har prøvd å trekke ut hovedpunktene som gjelder for oss Her følger litt informasjon i forbindelse med forskriften.

Kurstimer:

Et kurs skal være på minst 4 timer og ha minst 4 deltakere. Ved særlige grunner kan kravet om minste deltakerantall fravikes. (Sykdom etc.). Studieforbundet skal da ha melding om dette (Siri eller Ingebjørg), og de kan gi unntak fra kravet om minimum 4 deltakere.

Kursarrangør:

Det skal tydeliggjøres at det er studieforbundet eller en medlemsorganisasjon som er kursarrangør.

Krav til dokumentasjon:

Kravet er forenklet. Vi trenger navn, kjønn, fødselsår og postnummer.

Krav til internkontroll:

Vi må kunne dokumentere at vi har et internkontrollsystem på plass.

Digitale timer:

Det er fortsatt unntak fra kravet om at vi må ha fysiske samlinger. Foreløpig gjelder unntaket fram til 1. juli i år, men det jobbes med et varig unntak fra kravet om fysiske samlinger. Det vil si at digitale kurs teller med på samme måte som ved fysiske samlinger.

Bruk av offentlige klasserom:

Den nye forskriften forsterker adgangen til å kunne benytte offentlige klasserom vederlagsfritt. Vofo lager et eget skriv som vi kan bruke ovenfor skoleeier dersom dette er nødvendig.

Aldersgrense:

Det er 14 års aldersgrense for deltakere også for oss som sorterer under Kunnskapsdepartementet.

TRT tilskudd:

Trenger du mer informasjon, ta kontakt!

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén