Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Kategori: Ukategorisert Page 2 of 3

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteritilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Gå inn på lottstift.no for ytterligere informasjon, og for å komme til søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00.

Arbeids – og inkluderingsministeren på besøk hos LIN

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN), en av våre medlemsorganisasjoner, fikk besøk av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen på frivillighetens dag 5. desember. Vinneren av kåringen av årets frivillig ble Frida fra Søm med mening.

Les mer om begivenheten her

Tilskudd.no gir mer tid til aktivitet og frivillighet

Regjeringen har lansert ny portal for tilskuddsordningene i frivillig sektor, tilskudd.no.

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger. Det vil vi gjøre noe med. På tilskudd.no samler vi statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, som gjør søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Les mer om tilskudd.no her.

Forlengelse av unntak fra krav om fysiske samlinger i forskrift om
studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet besluttet å forlenge det midlertidige unntaket fra kravet om fysiske samlinger frem til og med 1. juli 2023.

Samtidig har Kunnskapsdepartementet sendt ut på høring forslag om å gjøre unntaket permanent. Studieforbundet Livslang Læring vil jobbe videre med høringsnotatet, som har frist 1 mars 2023. Det vil si at unntaket gjelder inntil en eventuell endring av forskriften trer i kraft samme dato. Departementet understreker at forskriftens krav om samtidighet også gjelder for digitale kurs og samlinger. Det er også krav til at valg av undervisningsmetode begrunnes i Studieplanene.

Ny søknadsrunde i strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Nyhet | 19.10.2022 | Kultur- og likestillingsdepartementet

I dag, 19. oktober, åpner søknadsskjemaet for strømstøtteordningen for frivillig sektor for perioden juli-september.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lottstift åpner for neste søknadsrunde 26 oktober. Ordningen foreslås videreført første halvår 2023 i Statsbudsjettet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

De vil åpne for neste søknadsrunde 26. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00. I neste søknadsrunde kan det søkes om strømstøtte for perioden juli-september 2022.

Pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet: Strategi for kulturfrivilligheten

Deltakelse i kor, korps, band, festivaler, dansegrupper, filmklubber, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirkler, historielag, venneforeninger for museum, kunstklubber og et mangfold av andre aktiviteter har stor betydning for levende lokalsamfunn.  – Nå skal regjeringen utvikle en konkret strategi der rammene for kulturfrivilligheten skal gjennomgås. Å sikre muligheten for deltakelse er en av regjeringens viktigste kulturpolitiske mål. Da trenger vi god informasjon om hvem som faller utenfor, tilrettelagte lokaler som kan brukes både på dag og kveld, treffsikre tilskuddsordninger og tilrettelegging av samspillet mellom profesjonelle og frivillige, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og det legges opp til søknadsrunde hvert kvartal. 

Det er åpnet for søknader for perioden april-juni 2022. Søknadsfristen er 7. september 2022, klokken 13.00.

Les mer om ordningen og evt. søk her

Støtte til norskkurs for deltakere på språkkafeer

Folkeuniversitetet er godkjent tilbyder av klippekortkurs.   I vårens søknadsrunde ble det søkt om støttet både til åpne kurs og til kurs spesielt rettet mot deltakere på språkkafeer i regi av LiN, Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors og Soroptimist Norway.  Kursene er tenkt som et supplement til deltakere som er på minimum A2 nivå. Folkeuniversitetet har fått 1,5 mill. i støtte, og vil kontakte de aktuelle lokallagene før sommeren, for å forberede kurs med oppstart i august.

Forlengelse av unntak fra krav om fysiske samlinger forlenget ut 2022Vi viser til tidligere brev om forlengelse av unntaket fra kravet om fysiske samlinger i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet, senest vårt brev av 12. november 2021. Videre viser vi til brev fra Kompetanseforbundet 25. mars 2022.

I forskriften om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd er det krav om at digitale kurstimer ikke kan overstige antall kurstimer som arrangeres som fysiske samlinger. Departementet har vurdert henvendelsen fra Kompetanseforbundet. I vurderingen
har departementet lagt vekt på at pandemien fremdeles kan gi noen utfordringer for studieforbundene og medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs. Videre ser vi at ordningen med digital undervisning har fungert bra og at mange kursdeltakere er fornøyd med den fleksibiliteten dette gir, ikke minst muligheten for å delta på korte arbeidslivsrettede
kurs på arbeidsplassen. Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at unntaket fra kravet om fysiske samlinger bør forlenges.

Departementet har derfor besluttet at det gis unntak etter § 16 fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd om at samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiskesamlinger, frem til og med 31. desember 2022.
Departementet forventer at studieforbundene også tilbyr fysiske samlinger der det er mulig, alternativt at det tilbys kurs med både digital og fysisk deltakelse.
Departementet vil understreke at kravet om samtidighet gjelder også ved digitale samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjons- kanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt tidsrom.
Til slutt vil departementet orientere om at vi har til hensikt å starte et arbeid med å vurdere regelverket for fysiske og digitale kurs, eventuelt hybride kurs. En eventuell endring i forskriften vil sendes på høring i løpet av høsten 2022.

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén